Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор торкається проблеми формування ключових компетенцій студентів вищих навчальних закладів ФРН як однієї з основних цілей вищої освіти Німеччини на сучасному етапі здійснення Болонської реформи. Ця проблема є надзвичайно актуальної в освітньому просторі Німеччини. Це відбивається не тільки в навчальних програмах німецьких вишів, але й у численних дослідженнях, що здійснюються на базі цих вишів і в спеціалізованих дослідницьких центрах. Автор указує на те, що численні дослідження з цієї тематики обумовлені розмитістю поняття «ключові компетенції», котре інтерпретується по-різному в залежності від базової теорії і сфери свого застосування. Крім того, дотепер немає повного і єдиного переліку т. зв. ключових компетенцій. Однак, незважаючи на очевидну необхідність їх формування і розвитку у студентів, академічний характер вищої освіти все ж таки вимагає формування і розвитку також їхньої наукової компетенції. Автор затрагивает проблему формирования ключевых компетенций студентов высших учебных заведений ФРГ как одну из основных целей высшего образования Германии на современном этапе осуществления Болонской реформы. Эта проблема является чрезвычайно актуальной в образовательном пространстве Германии. Это находит своё отражение не только в учебных программах немецких вузов, но и в многочисленных исследованиях, которые проводятся на базе этих вузов и в специализированных исследовательских центров. Автор указывает на то, что многочисленные исследования по этой тематике обусловлены размытостью понятия «ключевые компетенции», которое интерпретируется по-разному в зависимости от базовой теории и сферы своего применения. Кроме того, до сих пор отсутствует полный и единый перечень так называемых ключевых компетенций. Однако, несмотря на очевидную необходимость их формирования и развития у студентов, академический характер высшего образования требует развития у студентов, в первую очередь, научной компетенции. The author touches upon the problem of formation of key competencies of students of higher educational institutions of Germany as one of the main goals of higher education in Germany at the present stage of the implementation of the Bologna reform. This problem is extremely relevant in the educational space of Germany. This is reflected not only in the curricula of German universities, but also in numerous studies that are conducted on the basis of these universities and in specialized research centers. The author points out that numerous studies on this topic are due to the vagueness of the concept of “key competencies”, which is interpreted differently depending on the basic theory and scope of its application. In addition, there is still no complete and unified list of so-called core competencies. However, despite the obvious need for their formation and development in students, the academic nature of higher education requires the development of students, first and foremost, scientific competence.
Опис
Ключові слова
німецька мова, ключові кваліфікації, ключові компетенції, асортимент освітніх послуг, прикладні знання, багатофункціональність компетенцій, немецкий язык, ключевые квалификации, ключевые компетенции, ассортимент образовательных услуг, прикладные знания, многофункциональность компетенций, German, key qualifications, key competences, assortment of educational services, applied knowledge, multifunctionality of competences
Цитування
Черкашин С. В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини / С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 57. – С. 270–279.