Особливості викладання фонетичного аспекту китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статті приділено увагу саме фонетичним аспектам вивчення китайської мови, зокрема системі тонів, який є надзвичайно важливим під час викладання китайської мови. Незважаючи на існуючий педагогічний досвід та наявність великої кількості методик, з розвитком педагогіки як науки, викладання фонетики потребує переосмислення та створення нових прогресивних методів для подолання студентами мовного бар‘єру та вдосконалення вимови. В статье уделено внимание именно фонетическим аспектам китайского языка, в частности системе тонов, которое является чрезвычайно важным при преподавании китайского языка. Несмотря на существующий педагогический опыт и наличие большого количества методик, с развитием педагогики как науки, преподавания фонетики требует переосмысления и создания новых прогрессивных методов для преодоления студентами языкового барьера и совершенствования произношения. The article focuses specifically on the phonetic aspects of the Chinese language, in particular the tone system, which is extremely important in teaching the Chinese language. Despite the existing pedagogical experience and the availability of a large number of methods, with the development of pedagogy as a science, the teaching of phonetics requires rethinking and creating new progressive methods to overcome the students' language barrier and improve pronunciation.
Опис
Ключові слова
китайська мова, викладання фонетики, вимова китайських звуків, магістерськi роботи, китайский язык, преподавания фонетики, произношение китайских звуков, магистерские работы, Chinese, phonetics teaching, pronunciation of Chinese sounds, master's works
Цитування
Чихаріна К. І. Особливості викладання фонетичного аспекту китайської мови / К. І. Чихаріна / Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 69–71.