ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто заняття у класі з постановки голосу. Під час занять у класі постановки голосу значна увага приділяється системному дотриманню гігієни голосу та профілактиці професійних захворювань різноманітними природніми засобами: зміцненню фізичного та нервово-психічного здоров’я, дотриманню режиму дня, правильному харчуванню, регулярному виконанню артикуляційних вправ та дихальної гімнастики. Для вчителя музичного мистецтва характерний широкий діапазон майбутньої професійної діяльності: володіння елементами сценічної мови; розвинута мовленнєва культура та акторська майстерність; вміння розкрити творчі здібності, підвищити культурний рівень учня; раціонально використовувати власні фізичні та психічні можливості в конкретній діяльності, формувати вміння володіти собою. The publication deals with voice production classes in the classroom. During classes in the voice production class, considerable attention is paid to the systematic observance of voice hygiene and the prevention of occupational diseases by various natural means: strengthening physical and neuropsychological health, observing the daily routine, proper nutrition, regular performance of articulation exercises and breathing exercises. A wide range of future professional activities is characteristic of a music teacher: mastery of elements of stage language; developed speech culture and acting skills; the ability to reveal creative abilities, to raise the student's cultural level; to rationally use one's own physical and mental capabilities in a specific activity, to develop the ability to control oneself.
Опис
Ключові слова
постановка голосу, гігієна голосу, музичне мистецтво, професійна підготовка, майбутні вчителі, voice production, voice hygiene, musical art, professional training, future teachers
Цитування
Кузьмічова В. Деякі аспекти вокальної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в класі постановки голосу / В. Кузьмічова // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 162–163.