ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ им. Г. С. Сковороды
Анотація
В статье проанализирована взаимосвязь показателей эмоционального отношения к учению с параметрами самоорганизации деятельности у студентов. Доказано, что более высокий уровень самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов характеризуется более выраженным позитивным и менее выраженным негативным к ней отношением. Наиболее тесно с эмоциональным отношением к учению связан такой параметр самоорганизации деятельности, как настойчивость. У статті проаналізований взаємозв'язок показників емоційного ставлення до навчання з параметрами самоорганізації діяльності у студентів. Доведене, що більш високий рівень самоорганізації учбово-професійної діяльності студентів характеризується більш вираженим позитивним і менш вираженим негативним до неї ставленням. Найбільше тісно з емоційним ставленням до навчання пов'язаний такий параметр самоорганізації діяльності, як наполегливість. The article analyzes the correlation of emotional attitude to learning with the parameters of the students’ self-organizing the activity. It is proved that a higher level of self-organization of educational and professional activity of students is characterized by a more pronounced positive and less pronounced negative attitude towards it. The most closely to the emotional attitude to learning is related such of the activity self-organization parameter as perseverance.
Опис
Ключові слова
учебно-профессиональная деятельность, эмоциональное отношение к учению, параметры самоорганизации деятельности, позитивное отношение к учению, негативное отношение к учению, навчально-професійна діяльність, емоційне ставлення до навчання, параметри самоорганізації діяльності, позитивне ставлення до навчання, негативне ставлення до навчання, educational and professional activity, emotional attitude to learning, the parameters of the activity self-organization, positive attitude towards learning, negative attitude to learning
Цитування
Козуб Я. В. Ставлення до навчання в студентів з різними рівнями самоорганізації діяльності / Я. В. Козуб // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 83-101.