Традиція виготовлення народних інструментів як складова народних промислів Слобожанщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Важливою духовною потребою особистості є прагнення до естетичного самовираження. Танці та співи під примітивний акомпанемент притаманні як нашим прадавнім пращурам, так і сучасній людині. Традиція виготовлення й самобутнього відтворення оригінальних музичних інструментів українського народу є однією з складових народних промислів Слобожанщини. Народні інструменти привертають увагу сучасних педагогів та вихователів дітей дошкільного віку, які охоче залучають методики використання примітивних музичних інструментів до процесу естетичного виховання в закладах дошкільної освіти. Особливо доцільним та ефективним є застосування старовинних ударних і шумових інструментів або їх оновлених аналогів. Ударні й шумові музичні інструменти є найдавнішими й найпростішими серед народних інструментів. Завдяки їм відтворювався ритм танцю. Для Слобожанщини характерними були такі народні ударні та шумові інструменти, як: барабан, брязкальця, бубон, бугай, деркач, дзвоники, трикутник, їх виготовляли народні майстри, які найчастіше були і безпосередніми виконавцями. До групи давніх духових інструментів, які були поширеними серед слобожан і традиційно створювалися народними майстрами слід віднести окарини, свистунці, свищики та сопілки. В наш час популярністю користуються свистунці та свищики. Також розвиненими були традиції виготовлення струнних народних інструментів. Зразком регіональної музичної культури і локального стилю в цій галузі виступають бандура і колісна ліра. An important spiritual need of an individual is the desire for aesthetic self-expression. Dancing and singing to a primitive accompaniment are characteristic of both our ancient ancestors and modern people. The tradition of making and original reproduction of the original musical instruments of the Ukrainian people is one of the components of folk crafts of Slobozhanshchyna. Folk instruments attract the attention of modern teachers and educators of preschool children, who willingly involve the methods of using primitive musical instruments in the process of aesthetic education in preschool education institutions. It is especially appropriate and effective to use ancient percussion and noise instruments or their updated analogues. Percussion and noise musical instruments are the oldest and simplest among folk instruments. Thanks to them, the rhythm of the dance was reproduced. Such folk percussion and noise instruments as: drum, rattle, tambourine, bugai, rattle, bells, triangle were characteristic of Slobozhanshchyna, they were made by folk craftsmen, who were often direct performers. Ocarinas, whistles, whistles, and pipes should be included in the group of ancient wind instruments that were common among slobozhans and were traditionally created by folk craftsmen. Nowadays, whistles and whistles are popular. Traditions of making stringed folk instruments were also developed. Bandura and wheel lyre are examples of regional musical culture and local style in this field.
Опис
Ключові слова
естетичне самовираження, танці та співи, народні інструменти, ударні та шумові інструменти, духові інструменти, струнні інструменти, aesthetic expression, dancing and singing, folk instruments, percussion and noise instruments, wind instruments, stringed instruments
Цитування
Роман Н. М. Традиція виготовлення народних інструментів як складова народних промислів Слобожанщини / Н. М. Роман // Theoretical aspects of education development : The 3th International scientific and practical conference, Warsaw, Poland, January 24–27, 2023. – Warsaw, 2023. – Pp. 377– 379.