Зміст поняття художньо-продуктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку

dc.contributor.authorШтефан, М. В.
dc.date.accessioned2022-09-20T11:02:57Z
dc.date.available2022-09-20T11:02:57Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу визначення ключової категорії дослідження – художньо-продуктивна діяльність дитини старшого дошкільного віку. Проведено науковий аналіз ступеня розробки проблеми фахівцями. Указано, що формування компетенцій художньо-продуктивної діяльності дитини визначено пріоритетом державної освітньої політики. Цей вид діяльності є основою загального розвитку дитини, впливає на розв’язання завдань усіх напрямів виховання. У ході дослідження визначено психологічний базис поняття, яке вивчається. Зокрема, акцентовано увагу на наукових узагальненнях Л. Виготського. Зазначено, що діяльність дитини старшого дошкільного віку – це активний процес взаємодії дитини з навколишнім світом. Тому художньо-продуктивна діяльність у цьому віці набуває широкого вжитку. У статті на підставі аналізу наукових праць В. Ворожбіт виокремлено загальноціннісний аспект художньо-продуктивної діяльності дитини. Конкретизовано, що в основі художньо-продуктивної діяльності лежить створення художнього образу. Образ у цьому контексті виступає як характеристика творчого мислення автора-митця. Також указано, що образ слугує своєрідним підсумком цього мислення, закріплений у художньому продукті. У художньо-продуктивній діяльності образ проявляється і як сприйняття-переживання його глядачем, читачем, слухачем. Художній образ виступає, як естетична, цілісно-конкретна форма відображення реального світу. У статті наголошено увагу на тому, що вихователь дає орієнтир, спрямовує дитину на життєвій успіх, продуктивну діяльність. Аналіз матеріалів дослідження засвідчив, що змістовна суть художньопродуктивної діяльності – це використання художніх засобів. Форми прояву художньо-продуктивної діяльності відбуваються на перетині інших видів діяльності: продуктивної, художньої, предметно-практичної, художньо-творчої, технічної, художньо-естетичної. Результатом художньопродуктивної діяльності є кінцевий продукт, який впливає на формування життєвої компетентності, пронизує усі напрями виховання. Новизна визначення поняття «художньо-продуктивна діяльність» забезпечується інтеграційним підходом у визначенні сутнісних компонентів. Автором зазначено, що продуктивна діяльність – це процес створення кінцевого матеріального продукту (малюнок, виріб з пластиліну, будівництво будівель). Процес створення передбачає побудову образу, в якому задіяні мислення, уява, пам'ять. До продуктивної діяльності включають образотворчу і конструктивну. The article is devoted to the analysis of the definition of the key category of the research, which is artistic and productive activity of a senior preschooler. The scientific analysis of the degree of the problem development has been carried out by specialists. It is stated that the formation of competencies of the child’s artistic and productive activity is considered as a priority of the state educational policy. This activity type is the basis of the child’s overall development, influences on the solving of the tasks of all areas of education. In the course of the research the psychological basis of the concept under study has been determined. In particular, attention is drawn to the scientific generalizations of L. Vyhotskyi. It is noted that the activity of a senior preschooler is an active process of interaction of a child with the outside world. Therefore, artistic and productive activity at this age is becoming widely used. In the article, based on the analysis of the scientific works of V. Vorozhbit, the valuable aspect of artistic and productive activity of the child has been highlighted. It is specified that the basis of artistic and productive activity is the creation of a word picture. The world picture in this context is a characteristic of the creative thinking of the artist. It is also stated that the word picture is a kind of summary of this thinking, embedded in the artistic product. In artistic and productive activities, the word picture also manifests itself as the perception and experience of its viewer, reader, listener. The word picture is as an aesthetic, holistic and concrete form of reflection of the real world. The article emphasizes that the educator provides guidance, directs the child to life success, productive activity. The analysis of the research materials has showed that the essence of artistic and productive activity is the use of artistic means. Forms of the expression of artistic and productive activity occur at the intersection of other activities: productive, artistic, subject and practical, artistic and creative, technical, artistic and aesthetic. The result of artistic and productive activity is the final product, which influences the formation of vital competence, permeates all directions of education. The novelty of the definition of "artistic and productive activity" is provided by an integrative approach in defining the essential components. The author states that productive activity is the process of creating the final material product (drawing, plasticine craft, building construction of s). The process of creation involves the construction of an image which includes thinking, imagination, memory. Productive activities include visual and constructive.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШтефан М. В. Зміст поняття художньо-продуктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку / М. В. Штефан // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 201–210.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7954
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиховательuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожньо-продуктивна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразuk_UA.UTF-8
dc.subjectдитинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстарший дошкільний вікuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducatoruk_UA.UTF-8
dc.subjectactivityuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic and productive activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectword pictureuk_UA.UTF-8
dc.subjectchilduk_UA.UTF-8
dc.subjectsenior preschool ageuk_UA.UTF-8
dc.titleЗміст поняття художньо-продуктивної діяльності дітей старшого дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeContent of the concept of artistic and productive activity of senior preschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2019_47_20.pdf
Розмір:
602.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: