УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР У ПРОЦЕСІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості емоційно-особистісного розвитку дітей із ЗПР у процесі гурткової роботи. Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це уповільнення темпу розвитку психіки, що виражається в нестачі загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, у перевазі ігрових інтересів та в нездатності займатися інтелектуальною діяльністю. Наведено основні напрямки роботи керівника гуртка роботі з дітьми які мають ЗПР. Зазначено, що велике значення у навчально–виховному процесі, який сприяє розвитку особистості є віра керівника гуртка у позитивні властивості дитини, її сили, успішність. Під час заняття необхідно надати можливість відчувати радість праці, щастя успіху у навчанні, бо успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, що надає можливість боротися з труднощами, вчасно прийняти рішення і формувати відповідальність у дитини. Все це створює активний імпульс, до активної роботи, підвищує самооцінку у дитини, така дитина стає щасливою і впевненою у своїх можливостях. The publication examines the peculiarities of emotional and personal development of children with special needs in the process of group work. Retardation of mental development (PRD) is a slowing down of the pace of mental development, which is expressed in the lack of a general stock of knowledge, limited ideas, immaturity of thinking, in the predominance of game interests and in the inability to engage in intellectual activity. The main directions of the work of the head of the group working with children who have SEN are given. It is noted that the faith of the group leader in the positive attributes of the child, his strengths, and success is of great importance in the educational process, which contributes to the development of personality. During the lesson, it is necessary to provide an opportunity to feel the joy of work, the happiness of success in education, because success in education is the only source of a child's inner strength, which provides an opportunity to fight against difficulties, make decisions in time and form responsibility in the child. All this creates an active the impulse to active work increases the child's self-esteem, such a child becomes happy and confident in his abilities.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, освітній процес, виховна робота, діти з особливими потребами, group work, educational process, educational work, children with special needs
Цитування
Галій А. І. Урахування особливостей емоційно-особистісного розвитку дітей із ЗПР у процесі гурткової роботи / А. І. Галій // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 37–41.