Ensuring physical and mental health of athletes by the labor law

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Polish Medical Association
Анотація
Authors identify the problems of exclusion of athletes from the sphere of labor law; characterize the main precarious practices in sports that are contrary to labor law, that lead to injury of athletes. The research materials cover the analysis of scientific literature, legal acts and jurisprudence; comparison; synthesis; generalization. Empirical methods related to the statistics processing of reports of international and regional organizations (ILO, EU Athletes, European Commission, FICA, FIFPro, United Nations) serve to combine and graphically display information in the field of sports. Precarious practices in sports are widespread; cover all athletes (from elite to non-professional); constitute a threat to the health and working capacity of athletes. A direct relationship has been revealed between the regulation of the labor of athletes and their physical and mental health. Failure to protect labor rights increases the risks of disability for athletes. The international community and national states should reduce the inclusion of the so-called “sports exemption” and create legal mechanisms for transferring the labor of athletes to the scope of labor law. Визначено проблеми виключення спортсменів зі сфери дії трудового права; охарактеризовані основні прекарні практики у спорті, що суперечать трудовому законодавству та призводять до травмування спортсменів. Матеріали дослідження охоплюють аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів та судової практики. Загальнотеоретичними методами, використаними у дослідженні, є методи порівняння, синтезу, узагальнення. Емпіричні методи дослідження пов’язані зі статистичною обробкою звітів міжнародних та регіональних організацій (Організація Об’єднаних Націй, Міжнародна організація праці, Європейська комісія, FICA, FIFPro, EU Athletes) служать для об’єднання та графічного відображення інформації у сфері фізичного та психічного здоров’я спортсменів. Прекарна практика у спорті поширена, охоплює усіх спортсменів (від елітних до непрофесійних) та становлять загрозу для їх здоров’я та працездатності. Виявлено прямий зв’язок між регулюванням праці спортсменів та їх фізичним та психічним здоров’ям. Неспроможність захистити трудові права збільшує ризик інвалідності для спортсменів. Міжнародне співтовариство та національні держави мають скоротити застосування так званого «спортивного виключення» та створити правові механізми переведення праці спортсменів до сфери дії трудового законодавства. Определены проблемы исключения спортсменов из сферы действия трудового права; охарактеризованы основные уголовные практики в спорте, противоречащие трудовому законодательству и приводящие к травмированию спортсменов. Материалы исследования охватывают анализ научной литературы, нормативно-правовых актов и судебной практики. Общетеоретическими методами, использованными в исследовании, являются методы сравнения, синтеза, обобщения. Эмпирические методы исследования связаны со статистической обработкой отчетов международных и региональных организаций (Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Европейская комиссия, FICA, FIFPro, EU Athletes) служат для объединения и графического отображения информации в сфере физического и психического здоровья спортсменов. Прекарная практика в спорте распространена, охватывает всех спортсменов (от элитных до непрофессиональных) и представляют угрозу их здоровью и трудоспособности. Обнаружена прямая связь между регулированием труда спортсменов и их физическим и психическим здоровьем. Неспособность защитить трудовые права увеличивает риск инвалидности для спортсменов. Международное сообщество и национальные государства должны сократить применение так называемого спортивного исключения и создать правовые механизмы перевода труда спортсменов в сферу действия трудового законодательства.
Опис
Ключові слова
athletes, health, precarious, labor law, medical law, спортсмени, здоров'я, прекарність, трудове право, медичне право, спортсмены, здоровье, прекарность, трудовое право, медицинское право
Цитування
Moskalenko O.V. Ensuring physical and mental health of athletes by the labor law / O. V. Moskalenko N. O. Melnychuk, D.O. Novikov // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, Is. 11, рart 2. – P. 3025-3030.