Intellectual competence : essence, components, levels of formation

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article reveals the essence of the concept of «intelligence» and «intellectual competence», grounded components of formation of intellectual competence», grounded components of formation of intellectual competence and determine the levels of its formation. Тhe authors on the basis of the analysis of scientific literature, determined that intellectual competence covers all elements of the content of education: general educational skills, meta-knowledge, over-subject activities. Intellectual competence is the basis of the іndividual style of cognitive activity of students, which underlies their future professional functioning. Attention is focused on the fact that intellectual competence is the basic and fundamental for the formation of the rest of the competence, under which the authors understand the ability to master the methods of active cognitive processes in the comprehension, application, analysis, generalization, evaluation and synthesis of information. As a result of the work, carried out, the structure of intellectual competence, which consists of motivational-value, cognitive, met cognitive, self-educational, research, communicative and personal components. The described components of intellectual competence helped us determine the levels of the formation of intellectual competence of future specialists: high, average and low. High level of students intellectual competence provides the ability of a creative approach to solving intellectual problems and analysis of the results. Average level is characterized by students understanding the meaning, of importance of their intellectual activity, have the ability to understand the purpose of activity. The low level of intellectual competence of students is characterized by a lack of understanding of the importance and value of intellectual competence, demonstrate fickle interest in solving intellectual problems, impossibility of realizing the goal of their intellectual activity, have difficulties in analyzing own intellectual activity. У статті розкрито суть поняття «інтелект» і «інтелектуальна компетентність», обґрунтовані компоненти формування інтелектуальної компетентності та визначено рівні її формування. Авторами на основі аналізу наукової літератури визначено, що інтелектуальна компетентність охоплює всі елементи змісту освіти: загально-навчальних вміння та навички, мeтазнання і надпредметні види діяльності. Інтелектуальна компетентність є основою індивідуального стилю пізнавальної діяльності студентів, що лежить в основі їх майбутнього професійного функціонування. В результаті проведеної роботи, обґрунтовано структуру інтелектуальної компетентності, яка складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивного, метакогнітивного, самоосвітнього, дослідницького, комунікативного та особистісного компонентів. На основі виокремлених компонентів визначено рівні сформованості інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців: високий, середній та низький. Високий рівень сформованої інтелектуальної діяльності, здатності усвідомлювати мету цієї діяльності. Низький рівень розвитку інтелектуальної компетентності у студентів характеризується відсутністю розуміння значущості й цінності інтелектуальної компетентності, при формуванні якої переважає невміння творчо підходити до вирішення поставлених завдань, відсутні необхідні вміння або виникають труднощі з аналізом власної інтелектуальної діяльності. В статье раскрыта суть понятия «интеллект» и «интеллектуальная компетентность», обоснованны компоненты формирования интеллектуальной компетентности и определены уровни ее формирования. Авторами на основе анализа научной литературы определено, что интеллектуальная компетентность охватывает все элементы содержания образования: общеучебных умения и навыки, мeтазнания и надпредметные виды деятельности. Интеллектуальная компетентность является основой индивидуального стиля познавательной деятельности студентов, лежит в основе их будущего профессионального функционирования. В результате проведенной работы, обоснована структура интеллектуальной компетентности, которая состоит из мотивационно-ценностного, когнитивного, метакогнитивного, самообразовательного, исследовательского, коммуникативного и личностного компонентов. На основе выделенных компонентов определены уровни сформированности интеллектуальной компетентности будущих специалистов: высокий, средний и низкий. Высокий уровень сложившейся интеллектуальной компетентности предполагает проявление способности студента творчески подходить к решению интеллектуальных задач и анализа полученных результатов. Средний уровень характеризуется пониманием студентами значения, важности своей интеллектуальной деятельности, способности осознавать цель этой деятельности. Низкий уровень развития интеллектуальной компетентности студентов характеризуется отсутствием понимания значимости и ценности интеллектуальной компетентности, при формировании которой преобладает неумение творчески подходить к решению поставленных задач, отсутствуют необходимые умения или возникают трудности с анализом собственной интеллектуальной деятельности.
Опис
Ключові слова
intellect, intellectual competence, components, levels, student, university, educational process, інтелект, інтелектуальна компетентність, компоненти, рівні, студент, ВНЗ, навчально-виховний процес, интеллект, интеллектуальная компетентность, компоненты, уровни, студент, вузы, учебно-воспитательный процесс
Цитування
Zhernovnykova O. A. Intellectual competence: essence, components, levels of formation / O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 58. – С. 32–41.