РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток соціальних навичок у дітей з інвалідністю. Зазначено, що метою соціальної реабілітації є спеціальне навчання і професійне фізичне оздоровлення дитини, що здійснюється освітніми закладами, медичними установами і закладами соціальної сфери. Соціальні служби покликані працювати в напрямі реалізації різних можливостей дітей з інвалідністю, намагаються на різних етапах виявлення цих дітей, надавати їм максимальну допомогу в процесі реабілітації в соціумі, що сприяє подальшому розвитку дитини з інвалідністю, розвитку її вміння самопрезентації перед новими людьми, здатності керувати своїми емоціями, зберігати спокій в різних ситуаціях, вміння вести бесіду, навички підтримання позитивного іміджу в колективі, вміння адекватно відповідати на думку про себе інших людей. The publication analyses the development of social skills in children with disabilities. It is noted that the purpose of social rehabilitation is special training and professional physical rehabilitation of a child, which is carried out by educational institutions, medical institutions and social institutions. Social services are called upon to work towards the realisation of the various capabilities of children with disabilities, trying to identify these children at different stages, to provide them with maximum assistance in the process of rehabilitation in society, which contributes to the further development of a child with a disability, the development of his/her ability to present themselves to new people, the ability to control their emotions, to remain calm in different situations, the ability to conduct a conversation, the skills to maintain a positive image in the team, the ability to respond adequately to the opinions of other people.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальні навичики, діти з інвалідністю, соціальна реабілітація, social and pedagogical activities, social skills, children with disabilities, social rehabilitation
Цитування
Склярова Г. С. Розвиток соціальних навичок у дітей з інвалідністю / Г. С. Склярова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 183–184.