Дайджест науково-педагогічного семінару "Вектори інноваційної діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дайджест містить стендові доповіді круглого столу зі здобувачами другого (магістерського) і третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, гарантами, представниками груп забезпечення ОПП і ОНП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, що відбувся 10 листопада 2021 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди в межах навчання через дослідження. Матеріали дайджесту будуть цікавими для широкого кола читачів, зацікавлених актуальними питаннями розвитку освіти, інноваційної педагогіки. Дайджест содержит стендовые доклады круглого стола с соискателями второго (магистерского) и третьего образовательно-научного уровня высшего образования, гарантами, представителями групп обеспечения ОПП и ОНП отрасли знаний 01 Образование / Педагогика, состоявшийся 10 ноября 2021 в Харьковском национальном педагогическом университете Г. С. Сковороды в рамках обучения через исследования. Материалы дайджеста будут интересны широкому кругу читателей, заинтересованных актуальными вопросами развития образования, инновационной педагогики. The digest contains poster presentations of the round table with applicants for the second (master's) and third educational and scientific levels of higher education, guarantors, representatives of the support groups of the EPP and the SNP of the knowledge industry 01 Education/Pedagogy, held on November 10, 2021 at the Kharkiv National Pedagogical University G. S. Skovoroda within learning through research. Digest materials will be of interest to a wide range of readers interested in topical issues of education development, innovative pedagogy.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, освітній процес, заклади освіти, стендові доповіді, инновационная деятельность, образовательный процесс, учебные заведения, стендовые доклады, innovative activity, educational process, educational institutions, poster presentations
Цитування
Дайджест науково-педагогічного семінару "Вектори інноваційної діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти" : стендові доп. круглого столу, Харків, 10 лист. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: А. Боярська-Хоменко, В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. Собченко]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 60 с. : іл.