Кар'єрні орієнтації особистості, спрямованої на успіх та самоствердження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні визначено, що особистість з високою вмотивованістю на кар‟єру має вищі показники кар'єрних орієнтацій на професійну компетентність, виклики, служіння, менеджмент, підприємництво, інтеграцію стилів життя, натомість у досліджуваних з низькою вмотивованістю на кар'єру вищими є кар'єрні орієнтації на стабільність місця роботи. Показано, що кар'єрна мотивація загалом пов'язана з мотивацією самоствердження та мотивацією успіху. Виражене домінування мотиву досконалості у межах типологічних профілів визначається вищим рівнем розвитку кар'єрних орієнтацій на професійну компетентність та стабільність життя і роботи, натомість виражена мотивація успіху передбачає найвищий рівень кар'єрних орієнтацій на підприємництво, виклики, служіння, менеджмент. Внутрішня мотивація до професії досліджуваних з вираженою мотивацією самоствердження. Доведено, що вмотивованим на успіх досліджуваним більшою мірою властива кар'єрна стійкість та кар'єрні орієнтації на менеджмент, автономію, служіння, виклик, інтеграцію стилів життя та підприємництво, натомість особам з мотивацією уникнення невдачі властива кар'єрна орієнтація стабільності роботи. Вмотивовані на успіх більшою мірою керуються у роботі інтересом, а ті, що уникають невдачі, – страхом покарань (втратити роботу, отримати штраф) та нагород (отримати підвищення). В исследовании определено, что личность с высокой мотивированностью на карьеру имеет более высокие показатели карьерных ориентаций на профессиональную компетентность, вызовы, служение, менеджмент, предпринимательство, интеграцию стилей жизни, а в исследуемых с низкой мотивированностью на карьеру выше карьерные ориентации на стабильность места работы. Показано, что карьерная мотивация в целом связана с мотивацией самоутверждения и мотивацией успеха. Выраженное доминирование мотива совершенства в пределах типологических профилей определяется более высоким уровнем развития карьерных ориентаций на профессиональную компетентность и стабильность жизни и работы, а выраженная мотивация успеха предполагает самый высокий уровень карьерных ориентаций на предпринимательство, вызовы, служение, менеджмент. Внутренняя мотивация к профессии испытуемых с выраженной мотивацией самоутверждения. Доказано, что мотивированным на успех изучаемым в большей степени свойственна карьерная устойчивость и карьерные ориентации на менеджмент, автономию, служение, вызов, интеграцию стилей жизни и предпринимательство, лицам с мотивацией избегания неудачи свойственна карьерная ориентация стабильности работы. Мотивированные на успех в большей степени руководствуются в работе интересом, а избегающие неудач, – страхом наказаний (потерять работу, получить штраф) и наград (получить повышение). The study found that a person with high career motivation has higher career orientations for professional competence, challenges, service, management, entrepreneurship, lifestyle integration, while those with low career motivation have higher career goals. orientations on the stability of the workplace. It has been shown that career motivation is generally related to motivation for self-affirmation and motivation for success. The expressed dominance of the motive of excellence within the typological profiles is determined by the higher level of career orientation for professional competence and stability of life and work, while the expressed motivation for success implies the highest level of career orientation for entrepreneurship, challenges, service, management. Internal motivation for the profession of the researcher with a strong motivation for self –affirmation. Success-motivated research has been shown to be more prone to career resilience and career orientation in management, autonomy, ministry, challenge, lifestyle integration and entrepreneurship, while failure-motivated individuals are more prone to failure. Those who are motivated to succeed are more driven by interest, and those who avoid failure are more afraid of punishment (losing a job, getting a fine) and rewards (getting a raise).
Опис
Ключові слова
кар'єрні орієнтації, мотивація успіху, мотивація самоствердження, губристична мотивація, саморегуляція трудової діяльності, карьерные ориентации, мотивация успеха, мотивация самоутверждения, губристическая мотивация, саморегуляция трудовой деятельности, career orientations, motivation of success, motivation of self- affirmation, humorous motivation, self-regulation of labor activity
Цитування
Купрій І. О. Кар'єрні орієнтації особистості, спрямованої на успіх та самоствердження : спец. 053 Психологія / І. О. Купрій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 59 с. : іл., табл.
Колекції