Переваги та недоліки реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів у закладах вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
Стаття присвячена проблемі реалізації змішаного навчання, яка наразі є досить актуальною не лише в Україні, але й усьому світі. Розкрито сутність поняття «змішаного навчання». Визначено якими законодавчими документами ця форма навчання регулюється в Україні. Проаналізовано переваги та недоліки реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів у закладах вищої педагогічної освіти. Статья посвящена проблеме реализации смешанного обучения, которая является достаточно актуальной не только в Украине, но и во всем мире. Раскрыта сущность понятия «смешанного обучения». Определены какими законодательными документами эта форма обучения регулируется в Украине. Проанализированы преимущества и недостатки реализации смешанного обучения будущих учителей-филологов в учреждениях высшего педагогического образования. The article is devoted to the problem of implementation of blended learning, which is currently quite relevant not only in Ukraine but also around the world. The essence of the concept of "blended learning" has been revealed. It has been determined which legislative documents this form of education is regulated in Ukraine by. The advantages and disadvantages of the implementation of blended learning of future teachers of philology in institutions of higher pedagogical education have been analyzed.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, переваги, недоліки, здобувачі, смешанное обучение, преимущества, недостатки, соискатели, blended learning, advantages, disadvantages, applicants
Цитування
Собченко Т. М. Переваги та недоліки реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів у закладах вищої педагогічної освіти / Т. М. Собченко, О. М. Пивоварова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 133–137.