Covid-19 як елемент інтердиктивного спілкування англомовного суспільства в еколінгвістичному аспекті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Анотація
Роботу присвячено опису COVID-19 як теми-табу в інтердиктивному спілкуванні англомовного суспільства в еколінгвістичному аспекті та має на меті розкриття семантичних, фонетичних, словотвірних характеристик засобів евфемістичної лексикалізації COVID-19 та установлення ролі евфемізмів у мовленнєвій реабілітації табу як лінгвотоксичного елементу. Інтердиктивне спілкування визнається таким, що стримується штучноствореними обмеженнями та заборонами – табу, які згідно з нормами етикету мають бути завуальовані за допомогою евфемізмів. Робота виконана у річищі лінгвоекології, що постулює взаємозалежність мови та мовлення від екосистеми, в якій вони існують, – комунікативного простору, де реалізується спілкування, націлене на гармонійну соціалізацію. Лінгвістична екосистема характеризується специфічною взаємодією елементів, що визначається сукупністю параметрів у межах різних моделей і залежить від кількості та ступеня наявних у ній лінгвотоксичних та інших елементів, що загрожують мовному середовищу, одним із яких є табу. Евфемістична лексикалізація в межах еколінгвістичної теорії визнається засобом терапевтичної функції мови, що реабілітує табу в інтердиктовному спілкуванні. Евфемістичні (вуалятивні) одиниці утворюються завдяки низці формальних прийомів (семантичних, фонетичних та словотвірних). Формальні прийоми, що залучаються для створення евфемізмів у фрагментах сучасного англомовного дискурсу, налічують такі засоби, як синонімізація (використання семантико-стилістичних синонімів), метафоризація, уживання акронімів, «мовна гра» та блендинг. Утворені евфемізми на позначення антецеденту COVID-19 та пов’язаних із ним предметів/явищ/подій слугують у досліджених фрагментах дискурсу для пом’якшення відчуття страху реципієнтами повідомлень. The paper deals with the description of COVID-19 as a taboo topic in the interdictive communication of the English-speaking society in the ecolinguistic aspect and aims at revealing the semantic, phonetic and word-formation characteristics of euphemistic lexicalization of COVID-19 as well as establishing the role of euphemisms in speech and language rehabilitation. Interdictive communication is defined as been restrained by artificial restrictions and prohibitions – taboos that, according to speech etiquette, should be veiled by euphemisms. The research is performed in the mainstream of linguistic ecology which postulates the interdependence of language, speech and the ecosystem in which they exist – a communicative space where interaction aimed at harmonious socialization is realized. The linguistic ecosystem is characterized by a specific reciprocity of elements predetermined by a set of parameters within different models and depends on the number of linguotoxic elements that pose a threat to the language environment, among which is taboo. Euphemistic lexicalization within the framework of ecolinguistic theory is recognized as a means of therapeutic function of language and rehabilitates taboos in interdictive communication. Euphemistic (“veiling”) units are formed due to a number of formal techniques (semantic, phonetic and word-forming). The formal techniques used to create euphemisms in the fragments of the present-day English-language discourse include synonymization (the use of semantic and stylistic synonyms), metaphorization, the use of acronyms, “language game” and blending. The euphemisms for COVID-19 and related subjects / phenomena / events in the discursive fragments studied are aimed at the alleviating of fear experienced by the recipients of the messages.
Опис
Ключові слова
лінгвістична інтердикція, табу, евфемізм, екосистема, лінгвотоксичний елемент, антецедент, терапевтична функція, linguistic interdiction, taboo, euphemism, ecosystem, linguotoxic element, antecedent, therapeutic function
Цитування
Лобзова С. Л. Covid-19 як елемент інтердиктивного спілкування англомовного суспільства в еколінгвістичному аспекті / С. Л. Лобзова // Академічні студії. Сер. : Гуманітарні науки / Комун. закл. вищ. освіти "Луц. пед. коледж" Волин. обл. ради. – 2021. – Вип. 3. – С. 132–139.