Розвиток обдарованості особистості в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
Актуальність проблеми розвитку обдарованості особистості майбутніх учителів музичного мистецтва обумовлена тим, що на спеціальність Середня освіта «Музичне мистецтво» вступають абітурієнти, які вже мають певні задатки обдарованості у музичному виконавстві (гра на музичному інструменті, спів, диригування тощо). Однак професія, яку вони здобувають носить комплексних характер. Тому завдання викладачів ускладнюється тим, що вони мають сприяти не тільки подальшому розвитку цих здібностей, але й сформувати та розвинути всі спеціальні фахові компетентності, які стануть основою їхньої професійної діяльності, саморозвитку та самовдосконалення. У статті схарактеризовано сутність понять «обдарованість», «талант». З’ясовано, що науковці розглядають проблему обдарованості у соціогенному, біогенному та аксіологічному напрямах та виокремлюють такі види обдарованості як : інтелектуальні, психомоторну, лідерську та творчу. Визначено, що спираючись на погляди науковців з проблеми обдарованості, викладачі факультету мистецтв вбачають у кожному студенті обдаровану особистість. Першочергово, вони спрямовують свою роботу на визначення домінуючої складової обдарованості студента у різноманітних видах музично-виконавської, мето- дичної й наукової діяльності. В подальшому, розвиток обдарованості спирається на індивідуальну траєкторію, яку студент обирає для власного професійного становлення. Розкрито напрями навчально-виховної діяльності освітнього процесу, які скеровують розвиток обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва. Серед них: навчальна, виховна, науково-дослідна, художньо-творча, концертно-конкурсна, у діяльності. Даний процес ґрунтується на таких педагогічних умовах: створення цілеспрямованого творчого освітнього середовища з гуманістичною спрямованістю взаємодії викладачів і студентів на основі діалогізації, варіативність організаційних форм і методів діяльності, забезпечення готовності викладача до самовдосконалення професійної майстерності, стимулювання саморозвитку та творчого самовтілення студентів.The actuality of the problem of developing the gifted personality of future music teachers is due to the fact that the specialty "Music" enters entrants who already have certain talents in musical performance (playing a musical instrument, singing, conducting, etc.). However, the profession they acquire is complex. Therefore, the task of teachers is complicated by the fact that they must promote not only the further development of these abilities, but also to form and develop all special professional competencies that will be the basis of their professional activities, self-development and self-improvement. The article describes the essence of the concepts of "giftedness", "talent". It was found that scientists consider the problem of giftedness in sociogenic, biogenic and axiological directions and distinguish such types of giftedness as: intellectual, psychomotor, leadership and creative. It is determined that based on the views of scientists on the problem of giftedness, teachers of the Faculty of Arts see in each student a gifted personality. First of all, they direct their work to determine the dominant component of the student's talent in various types of musical performance, methodological and scientific activities. In the future, the development of giftedness is based on the individual trajectory that the student chooses for his own professional development. The directions of teaching and educational activities of the educational process, which contribute to the development of giftedness of future teachers of musical art, are revealed. Among them: educational, upbringing, research, artistic and creative, concert and competition activities. This process is based on the following pedagogical conditions: creation of a purposeful creative educational environment with a humanistic orientation of interaction between teachers and students based on dialogization, variability of organizational forms and methods of activity, ensuring the teacher's readiness for self-improvement of professional skills, stimulating self-development and creative self-realization of students.
Опис
Ключові слова
обдарованість, професійна підготовка, майбутній вчитель музичного мистецтва, педагогічні умови, giftedness, professional training, future teacher of musical art, pedagogical conditions
Цитування
Соколова А. В. Розвиток обдарованості особистості в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва / А. В. Соколова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів. зб. наук. праць молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім.Івана Франка / [Редкол.: М. П. Пантюк (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 41, Т. 3. – С.367–375.