ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АКРОБАТИЧНИМ ВПРАВАМ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ В БОРОТЬБІ САМБО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Засвоєння акробатичних вправ є важливою частиною навчально-тренувального процесу в боротьбі самбо. Акробатична підготовка є запорукою більш ефективного засвоєння окремих технікотактичних прийомів і дій а також забезпечення зниження випадків травмування як під час тренувань так і під час змагань. Саме тому вивченню акробатичних вправ приділяється велика увага на всіх етапах багаторічного тренування борців. Існують різні методики навчання акробатичним вправам, проте їх ефективність потребує доведення в умовах навчально-тренувального процесу. Мета дослідження – дослідити особливості навчання акробатичним вправам юних спортсменів, що спеціалізуються з боротьби самбо за допомогою методу програмування. Результати дослідження. У результаті дослідження було виявлено, що використання технології програмованого навчання для здійснення акробатичної підготовки юних борців на етапі початкової підготовки має великий позитивний ефект. Так, застосування програм навчання таким акробатичним вправам як гімнастичний міст, перекид вперед і назад, переворот боком (колесо) та стійка на голові сприяло статистично вірогідному зростанню оцінок за техніку їх виконання. Все це вказує на великі педагогічні можливості щодо використання програмованого навчання у навчанні акробатичним та іншим вправам юних самбістів. Висновок. Доведено ефективність розроблених програм навчання, шляхом впровадження їх до навчально-тренувального процесу в групах початкової підготовки з боротьби самбо та виявлення статистично вірогідних змін у оцінках за техніку виконання акробатичних вправ під впливом методики програмованого навчання. Assimilation of acrobatic exercises is an important part of the training process in the fight against sambo. Acrobatic training is the key to a more effective assimilation of individual technical and tactical techniques and actions, as well as ensuring a reduction in cases of injury both during training and during competitions. That is why the study of acrobatic exercises is given great attention at all stages of long-term training of wrestlers. There are various methods of teaching acrobatic exercises, but their effectiveness requires proof in the conditions of the training process. The purpose of the study is to investigate the peculiarities of teaching acrobatic exercises to young athletes specializing in sambo wrestling using the programming method. The results of the study. As a result of the study, it was found that the use of programmable learning technology to carry out acrobatic training of young wrestlers at the initial training stage has a great positive effect. Thus, the use of training programs such acrobatic exercises as a gymnastic bridge, a forward and backward flip, a sideways flip (wheel) and a headstand contributed to a statistically likely increase in estimates for the technique of their implementation. All this points to great pedagogical opportunities for the use of programmable training in teaching acrobatic and other exercises of young sambo wrestlers. Conclusions. The effectiveness of the developed training programs is proved by introducing them into the training process in the initial training groups for sambo control and identifying statistically probable changes in the estimates for the technique of performing acrobatic exercises under the influence of the programmed training technique.
Опис
Ключові слова
акробатичні вправи, навчання, боротьба, самбо, етап, початкова підготовка, acrobatic exercises, training, wrestling, sambo, stage, initial training
Цитування
Красніков К. І. Особливості навчання акробатичним вправам на етапі початкової підготовки в боротьбі самбо : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / К. І. Красніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 51 с. : іл., табл.+ дод.
Колекції