Труднощі при вивченні антропонімів китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна
Анотація
Китайці приділяють важливе значення власним іменам, особливо гармонійному поєднанню фонетики, тональності, ритму і змісту імені. Китайське ім’я –це не тільки ієрогліф чи ієрогліфи, це інформативна частинка, що несе відомості про надії та сподівання батьків людини, про характерні риси особистості. Китайцы уделяют важное значение собственным именам, особенно гармоничному сочетанию фонетики, тональности, ритма и содержания имени. Китайское имя это не только иероглиф или иероглифы, это информативная частица, несет сведения о надеждах родителей человека, о характерных чертах личности. The Chinese attach great importance to proper names, especially the harmonious combination of phonetics, tonality, rhythm and content of the name. The Chinese name is not only a hieroglyph or hieroglyphics, it is an informative particle, it carries information about the hopes of the parents of the person, about the characteristic features of the person.
Опис
Ключові слова
труднощі, вивчення, антропоніми, китайська мова, ім'я, студентські роботи, трудности, изучение, антропонимы, китайский язык, имя, студенческие работы, difficulties, studying, anthroponyms, сhinese language, name, student work
Цитування
Шевченко Р. Є. Труднощі при вивченні антропонімів китайської мови / Р. Є. Шевченко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 166–167.