Робоча програма та методичні рекомендації до курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) всіх форм навчання вищих навчальних закладів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (електронне видання)
Анотація
Методичні рекомендації з економічної та соціальної географії зарубіжних країн призначені для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з економічної та соціальної географії зарубіжних країн, яку вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми курсу й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття країни, держави, характеристика природних ресурсів світу, населення, господарства країн світу, міждержавні форми співробітництва, регіональний поділ світу, характеристика окремих країн та регіонів, їх взаємозв’язки. Методические рекомендации по экономической и социальной географии зарубежных стран предназначены для студентов, обучающихся на историческом факультете в группах географической специализации. Текстовый материал соответствует программному материалу по экономической и социальной географии зарубежных стран, которую изучают на историческом факультете. В пособии отражены основные темы курса и рекомендации к их изучению, а именно - понятие страны, государства, характеристика природных ресурсов мира, население, хозяйства стран мира, межгосударственные формы сотрудничества, региональное деление мира, характеристика отдельных стран и регионов, их взаимосвязи. Methodical recommendations on the economic and social geography of foreign countries are intended for students studying at the Faculty of History in geographic specialization groups. The text material corresponds to the program material on the economic and social geography of foreign countries, which is studied at the Faculty of History. The manual reflects the main topics of the course and recommendations for their study, namely, the concept of the country, the state, the characteristics of the world's natural resources, the population, economies of the countries of the world, interstate forms of cooperation, regional division of the world, characteristics of individual countries and regions, and their interrelationships.
Опис
Ключові слова
географія, економічна і соціальна географія, зарубіжні країни, география, экономическая и социальная география, зарубежные страны, geography, economic and social geography, foreign countries
Цитування
Муромцева Ю. І. Робоча програма та методичні рекомендації до курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) всіх форм навчання вищих навчальних закладів : метод. рек. / Ю. І. Муромцева ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, каф. Географії. – Харків, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – 2017. – 30 с.