Дослідження стану сформованості читацьких інтересів в третьокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено стан сформованості читацьких інтересів в третьокласників. Під цим терміном науковці розуміють «тривалий за часом, стійкий, усвідомлений інтерес, пов'язаний із вибірковими особистісними уподобаннями до творів певної тематики, жанрів, авторів»» (О. В. Джежелей). Зазначено, що дослідження виявило потенційну готовність третьокласників до формування читацьких інтересів, однак відсутність мотиваційного компоненту, низький рівень читацької культури перешкоджають цьому процесу. The publication examines the state of formation of reading interests among third-graders. By this term, scientists understand "a long-lasting, stable, conscious interest associated with selective personal preferences for works of a certain subject, genres, authors"" (O. V. Dzhezhelei). It is noted that the study revealed the potential readiness of third-graders to form reading interests, however, the lack of a motivational component, the low level of reading culture hinder this process.
Опис
Ключові слова
читання, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, reading, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Тижненко К. Дослідження стану сформованості читацьких інтересів в третьокласників / К. Тижненко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 97.