ЩОДО ВПЛИВУ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ НА СТАН ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КННІ ДонДУВС
Анотація
Запровадження режиму воєнного стану кардинально вплинуло на можливості захисту трудових прав громадян, адже на перший план у час, коли країна має захистити, насамперед, свою незалежність та територіальну цілісність, вийшли інтереси публічні, змістивши акценти з інтересів приватних. Питання можливості обмеження деяких прав у період дії режиму воєнного стану не піддається сумніву і дискусіям. Безпека країни, безперечно, перебуває на першому місці. Однак, питання доцільності обмеження прав, позитивних результатів для цієї великої справи – є дискусійним. Жодна з перелічених змін у даній роботі не сприяє оптимізації діяльності поліції, - тобто не досягає тієї мети, яка була визначена спеціальним законом, який вніс зміни щодо особливостей режиму воєнного стану. Ці зміни лише суттєво обмежили право на захист поліцейського – особи, яка у цей важкий для країни та її громадян час, несе службу у режимі підвищеного навантаження та підвищеного ризику для власного життя. Насправді, ці зміни: скоротили час для встановлення істини, позбавили всебічності у встановленні обставин справи через можливість проведення службового розслідування однією особою, а не комісією, обмежили можливість поліцейського зібрати докази на свій захист для оскарження незаконного рішення щодо результатів службового розслідування та подати їх для свого виправдовування тощо. Ці зміни не впливають на підвищення обороноздатності країни, на підвищення якості виконання службових обов’язків поліцейськими, вони не показують значущість поліцейських у ці буремні часи, які, як і військовослужбовці роблять велику і почесну справу. The introduction of martial law had a profound effect on the ability to protect the labor rights of citizens, because at a time when the country must protect, first of all, its independence and territorial integrity, public interests came to the fore, shifting the emphasis from private interests. The issue of the possibility of limiting some rights during the period of martial law is not open to doubt and debate. The security of the country is definitely in the first place. However, the question of the expediency of limiting rights, positive results for this great cause is debatable. None of the changes listed in this paper contribute to the optimization of police activity, i.e., it does not achieve the goal that was determined by the special law that introduced changes regarding the features of the martial law regime. These changes only significantly limited the right to protection of a police officer - a person who, in this difficult time for the country and its citizens, carries out his duty under increased workload and increased risk for his own life. In fact, these changes: shortened the time to establish the truth, deprived comprehensiveness in establishing the circumstances of the case due to the possibility of conducting an official investigation by one person instead of a commission, limited the ability of a police officer to collect evidence in his defense to challenge an illegal decision on the results of an official investigation and submit it for his justification etc. These changes do not affect the improvement of the country's defense capabilities, the improvement of the quality of the performance of official duties by police officers, they do not show the importance of police officers in these stormy times, who, like military personnel, do a great and honorable job.
Опис
Ключові слова
воєнний стан, права поліцейських, службове розслідування, Національна поліція України, дисциплінарне провадження, дисциплінарний проступок, право на захист поліцейського, martial law, rights of police officers, internal investigation, National Police of Ukraine, disciplinary proceedings, disciplinary offence, right to defence of a police officer
Цитування
Коваленко О. О. Щодо впливу режиму воєнного стану на стан захисту прав поліцейських при провадженні службового розслідування / О. О. Коваленко // Нетрадиційні форми працевлаштування під час воєнного стану : наук.-практ. круглий стіл, Кривий Ріг, 13 жовт. 2023 р. – Кривий Ріг, 2023. – С. 8–10.