Прецедентне ім' я як об' єкт мовної гри в політичному жаргоні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Політичний жаргон є невід'ємною частиною нашого життя. Використання значної частини жаргонізмів є однією з особливостей засобів масової інформації. Саме експресивність політичного жаргону є однією з причин його активного функціювання. Прецедентні імена є важливою частиною політичного жаргону. Политический жаргон является неотъемлемой частью нашей жизни. Использование большого числа жаргонизмов является одной из особенностей средств массовой информации. Именно экспрессивность политического жаргона является одной из причин его активного функционирования. Прецедентные имена являются важной частью политического жаргона. Political jargon is an integral part of our lives. The use of much of the jargon is one of the features of the media. It is the expressiveness of political jargon that is one of the reasons for its active functioning. Precedent names are an important part of political jargon.
Опис
Ключові слова
прецедентні імена, мовна гра, політичний жаргон, ономастика, студентські роботи, прецедентные имена, языковая игра, политический жаргон, ономастика, студенческие работы, precedent names, language game, political jargon, onomastics, student works
Цитування
Мацуцина А. Д. Претендентне ім' я як об' єкт мовної гри в політичному жаргоні / А. Д. Мацуцина // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 51–52.