ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідженні на основі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано сутність педагогічної майстерності вчителів. Висвітлено життєвий шлях і проаналізовано педагогічну спадщину В. Сухомлинського. Виокремлено й охарактеризовано погляди В. Сухомлинського на шляхи формування педагогічної майстерності вчителів. З метою залучення молодих фахівців до дослідницької роботи, розвитку наукового світогляду та задоволення їхніх потреб у професійному і особистісному самовизначенні розроблено практичні кейси для методичних об’єднань вчителів початкових класів щодо формування педагогічної майстерності, зокрема розроблені: плани обговорення 7 статей В. Сухомлинського («Суспільство і вчитель», «Учитель і діти», «Гармонія трьох начал», «Вчити вчитися», «Найвідсталішій у класі…», «Тайники перевантаження» та ін.); плани циклу конференцій за книгою В. Сухомлинського «Сто порад учителеві»; плани проведення: проблемних столів «Видатний педагог XX століття – В. Сухомлинський», «В. Сухомлинський про роль та характеристики особистості вчителя», зустрічей за «круглим столом», «Ідеї В. Сухомлинського в практиці роботи вчителів початкових класів»; диспуту «Реалізація концепції В. Сухомлинського у роботі вчителів початкових класів». The essence of teachers' pedagogical skills is revealed in the qualification study based on the analysis of psychological and pedagogical literature. The life path and pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi's pedagogical heritage is analyzed. V. Sukhomlynskyi's views on the ways of forming teachers' pedagogical skills are singled out and characterized. In order to involve young professionals in research work, develop their scientific outlook and meet their needs for professional and personal self-determination, practical cases for methodological associations of primary school teachers on the formation of pedagogical skills have been developed, in particular: plans for discussing 7 articles by V. Sukhomlynsky ("Society and Teacher", "Teacher and Children", "Harmony of Three Beginnings", "Teaching to Learn", "To the Laggard in the Class...", "Caches of Overload", etc. ); plans for a series of conferences based on V. Sukhomlynskyi's book "One Hundred Tips for Teachers"; plans for: problematic tables "Outstanding Teacher of the XX Century - V. Sukhomlynskyi", "V. Sukhomlynskyi on the Role and Characteristics of a Teacher's Personality", round table meetings, "V. Sukhomlynskyi's Ideas in the Practice of Primary School Teachers"; discussion "Implementation of V. Sukhomlynskyi's Concept in the Work of Teachers. Sukhomlynskyi's concept in the work of primary school teachers".
Опис
Ключові слова
В. Сухомлинський, педагогічна спадщина, педагогічна майстерність, вчитель, V. Sukhomlynskyi, pedagogical heritage, pedagogical skills, teacher
Цитування
Коробейник Н. А. Формування педагогічної майстерності вчителів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Н. А. Коробейник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 66 с.
Колекції