Педагогічна взаємодія з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогічну взаємодію з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ. Ідея взаємодії та співпраці між усіма учасниками освітнього процесу, які є об’єднані спільними цілями та завданнями, є добровільними та зацікавленими партнерами, закладена в основу педагогіки партнерства. Зазначено, що у сучасних умовах мережа Інтернет є джерелом пошуку, обробки та зберігання інформації, зокрема і з питань виховання дітей у сім’ї. Так, електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.inf.ua – ресурс для комунікації між педагогами і батьками, між батьками, створення і наповнення якого забезпечує виконання різноманітних завдань. The publication examines the pedagogical interaction with parents of primary school students in the conditions of the NUS. The idea of interaction and cooperation between all participants of the educational process, who are united by common goals and tasks, are voluntary and interested partners, is laid in the basis of partnership pedagogy. It is noted that in modern conditions, the Internet is a source of information search, processing and storage, in particular, on matters of raising children in the family. Thus, the electronic platform "New Ukrainian School", www.nus.inf.ua, is a resource for communication between teachers and parents, between parents, the creation and filling of which ensures the fulfillment of various tasks.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, освітній процес, Нова українська школа, магістерські роботи, pedagogy of partnership, educational process, New Ukrainian school, master's theses
Цитування
Абайдуліна І. Педагогічна взаємодія з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ / І. Абайдуліна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 61.