Взаємозв’язок інтернет-залежності та характеристик міжособистісних стосунків у підлітків.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломна робота присвячена вивченню взаємозв’язку інтернет-залежності та характеристик міжособистісних стосунків у підлітків. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, містить 7 таблиць, список використаних джерел, що складається із 64 найменувань. У першому розділі наведено теоретичний огляд проблеми Інтернет-залежності, розглянуто психологічні особливості підліткового віку, розкрито специфіку Інтернет-залежності та міжособистісних стосунків у цьому віковому періоді. У другому розділі представлено опис психодіагностичного інструментарію та методів статистичної обробки результатів, що були використані у дослідженні, а також характеристику вибірки. У третьому розділі презентовано результати емпіричного дослідження специфіки емоційних перешкод у міжособистісному спілкуванні та діалогічності міжособистісних стосунків, а також, їх взаємозв’язків з інтернет-залежністю в інтернет-залежних та інтернет-незалежних підлітків. Встановлено, що інтернет-залежні та інтернет-незалежні підлітки демонструють відмінності як у характеристиках міжособистісних стосунків, так і у структурі їх взаємозв’язків із інтернет-залежністю. The thesis is devoted to the study of the interrelation between Internet addiction and the characteristics of interpersonal relationships in teens. The work consists of an introduction, three chapters, conclusion, contains 7 tables, a list of references, consisting of 64 titles. The first section provides a theoretical overview of the problem of internet-addiction, examines the psychological features of teenage years, reveals the specifics of internet-addiction and interpersonal relationships in this age period. The second section provides a description of the psychodiagnostics tools and methods of statistical processing of the results used in the study, as well as the characteristics of the sample. The third section presents the results of an empirical study of the specificity of emotional barriers in interpersonal communication and dialogicity of interpersonal relationships, as well as their interrelations with internet-addiction in internet-dependent and internet-independent teens. It has been established that internet-addicts and internet-independent teens show differences in the characteristics of interpersonal relationships and in the structure of their interrelations with internet-addiction.
Опис
Ключові слова
діалогічність міжособистісних стосунків, емоційні бар’єри у міжособистісному спілкуванні, інтернет-залежність, міжособистісні стосунки, підлітки, dialogicity of interpersonal relations, emotional barriers in interpersonal communication, Internet addiction, interpersonal relations, adolescence
Цитування
Суслова Н. М. Взаємозв’язок інтернет-залежності та характеристик міжособистісних стосунків у підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. М. Суслова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 61 с.
Колекції