ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЖУКІВ-НЕКРОБІОНТІВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Серед некробіонтної колеоптерофауни в Харківській області (Україна) зареєстровано 66 видів жуків з 14 родин з яких 17 відзначені як домінанти або субдомінанти. До сапротрофної в широкому сенсі групи комах на трупах належить 23 види з 5-и родин (з них 10 видів звичайні): Dermestidae (9), Silphidae (8), Nitidulidae (5), Leiodidae (2) та Trogidae (один вид). Серед хижих ентомофагів виявлено 30 видів (з них сім звичайних) з трьох родин: Histeridae (15), Staphylinidae (12) та Cleridae (3 види). Серед представників випадкової групи, поодиноко зареєстровано 13 видів жуків з семи родин. Шкіроїд Attagenus brunneus зареєстровано як новий для фауни України, а карапузики Gnathoncus disjunctus suturifer, Saprinus planiusculus та S. rugifer вперше зазначені на території Лісостепу України. За біотопічним преферендумом домінували лісові (25) та політопні (23) види, з яких 15 віднесено до домінантів та субдомінантів. Лучний комплекс включав 12 видів, до степових віднесено чотири, а до синантропів – два види. За гігропреферендумом домінували мезофіли (45 видів, з них 13 звичайних). Мезогігрофіли представлені 10, а мезоксерофіли – 12 видами. За трофічною спеціалізацією на трупах таксономічно домінували зоофаги (30), менше – некросапрофаги (14), некрозоофаги (10 видів) та сапрофаги широкого спектру (8 видів). Проте, чисельно переважали некросапрофаги та некрозоофаги (з них 17 домінантних та субдомінантних видів). За мікростаціальною характеристикою виділено вісім груп, серед яких основними виявились стратонекробіонти (19), стратобіонти (16), стратокопронекробіонти (15 видів). Чисельно ці три групи значно переважали на трупах (всього відзначено 15 массових та звичайних видів), в порівнянні з іншими видами трупного колеоптерокомплексу. Серед стратокопробіонтів зареєстровано вісім видів. Інші мікростаціальні групи представлені стратоботробіонтами (3 види) та поодинокими стратогеобіонтами, стратохортобіонтами і дендробіонтами (по 1–2 видах кожна). Для кожної екологічної групи наведено дані щодо видового складу та чисельності. Среди некробионтнои колеоптерофауны в Харьковской области (Украина) зарегистрировано 66 видов жуков из 14 семей из которых 17 отмечены как доминанты или субдоминанты. К сапротрофной в широком смысле группы насекомых на трупах принадлежит 23 вида из 5-и семей (из них 10 видов обычные): Dermestidae (9), Silphidae (8), Nitidulidae (5), Leiodidae (2) { {1}} и Trogidae (один вид). Среди хищных энтомофагов обнаружено 30 видов (из них семь обычных) из трех семей: Histeridae (15), Staphylinidae (12) и Cleridae (3 вида). Среди представителей случайной группы, одиночно зарегистрировано 13 видов жуков из семи семей. Кожеед Attagenus brunneus зарегистрировано как новый для фауны Украине, а карапузики Gnathoncus disjunctus suturifer, Saprinus planiusculus и S. rugifer впервые указаны на территории Лесостепи Украины. По биотопическому преферендумому доминировали лесные (25) и политопные (23) виды, из которых 15 отнесены к номинантам и субдоминантам. Луговой комплекс включал 12 видов, в степных отнесены четыре а к синантропам - два вида. По гигропреферендумом доминировали мезофилы (45 видов, из них 13 обычных). Мезогигрофилы представлены 10, а мезоксерофилы - 12 видами. По трофической специализацией на трупах таксономической доминировали зоофаги (30), меньше - некросапрофагы (14), некрозоофагы (10 видов) и сапрофаги широкого спектра (8 видов). Однако, численно преобладали некросапрофагы и некрозоофагы (из них 17 доминантных и субдоминантных видов). По микростациальной характеристикой выделено восемь групп, среди которых основными оказались стратонекробионты (19), стратобионты (16), стратокопронекробионты (15 видов).Численно эти три группы значительно преобладали на трупах (всего отмечено 15 массовом и обычных видов), по сравнению с другими видами трупного колеоптерокомплексу. Среди стратокопробионтив зарегистрировано восемь видов. Другие микростациальни группы представлены стратоботробионтамы (3 вида) и одиночными стратогеобионтамы, стратохортобионтамы и дендробионтамы (по 1-2 видам каждая). Для каждой экологической группы приведены данные по видового состава и численности. Among the necrobiotic coleoptero fauna, 66 species of beetles from 14 families were registered (17 species were dominant or subdominant) in Kharkiv region (Ukraine). 23 species (10 of them are numerous) from 5 families as follows Dermestidae (9), Silphidae (8), Nitidulidae (5 species), Leiodidae (2) and Trogidae (one species) belong to the group of Saprotrophic (in a broad sense) organisms developing on the corpses. Among a group of predatory beetles, 30 species (seven are numerous) from such three families as Histeridae (15) and Staphylinidae (12 species) and Cleridae (3 species) were found: The most numerous were the species as follows: Nicrophorus vespillo, N. vespilloides, Oiceptoma thoracica, Silpha obscura, Tanathophilus rugosus, T. sinuatus (Silphidae), Dermestes laniarius (Dermestidae), Omosita colon (Nitidulidae), Sciodrepoides sp. (Leiodidae), Ontholestes murinus, Philonthus carbonarius, Rugilus rufipes, Staphilinus caesareus (Staphilinidae), Margarinotus purpurascens, M. ventralis, Saprinus semistriatus (Histeridae). Among the representatives of the random group, 13 species of beetles from seven families (some Carabidae, Hydrophilidae, Dermestidae, Coccinellidae, Scarabaeidae, Elateridae, Chrysomelidae) were registered. The skin beetle Attagenus brunneus (Dermestidae) has been registered as new to the fauna of Ukraine. Three species of clown beetles (Histeridae): Gnathoncus disjunctus suturifer, Saprinus planiusculus and S. rugifer were found at first time in the Forest-Steppe of Ukraine. According to biotope characteristics, forest (25) and polytopic (23) species dominated (15 species were dominants and subdominants). The meadow complex included 12 species, four species were classified as steppe ones and two species as synanthropes. According to the hygro-referendum, mesophilous (45 species) dominated (13 species were numerous). Mesohygrophilous are represented by 10 species, but mesoxerophilous – by 12 species only. In terms of trophic specialization, zoophagous (30 species) dominated taxonomically on the corpses. Necrosaprophagous (14), necrozoophagouse (10) and typical saprophagous (8 species) were registered too. However, necrosaprophagous and necrozoophagous (17 numerous species) are predominant. Eight groups were identified according to the microstations (microbiotops) type. The main ones were stratonecrobionts (19), stratobionts (16), stratocopronecrobionts (15 species). These three groups significantly predominated on corpses, in comparison with other species of cadaveric coleopterocomplex. Eight species were registered among stratocoprobionts. Other microstational groups are represented by stratobotrobionts (3 species) and single stratogeobionts, stratochortobionts and dendrobionts (1-2 species each).The data on species composition and number are given for each ecological group.
Опис
Ключові слова
Coleoptera, некробіонти, біорізноманіття, видовий склад, чисельність, екологічні групи, некробионты, биоразнообразие, видовой состав, численность, экологические группы, necrobionts, biodiversity, corpses, species composition, number, ecological groups
Цитування
Коржова Т. А. Особливості екологічної структури жуків-некробіонтів в Харківській області (Україна) / Т. А. Коржова, Т. Ю. Маркіна // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : наук. журн. – 2020. – Том 22, № 2. – С. 71–81.