Автоматизація граматичних навичок у гібридному форматі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто гібридне навчання під час вивчення граматики. Реалізація гібридного навчання дозволяє розширити освітні та мовні можливості учнів та студентів за рахунок збільшення доступності та гнучкості освіти, врахування їх індивідуальних потреб під час вивчення граматики німецької мови, а також власного темпу і ритму освоєння граматичного навчального матеріалу; стимулює формування активної позиції учня у процесі вивчення іноземної мови і, як наслідок, підвищення ефективності навчального процесу в цілому; трансформувати уявлення про викладача у напрямку переходу від трансляції тільки "готових" теоретичних знань та застарілих методів навчання до інтерактивної взаємодії з учнями та студентами; індивідуалізувати та персоналізувати освітній процес. The article deals with hybrid learning in grammar learning. The implementation of hybrid learning allows expanding educational and linguistic opportunities for pupils and students by increasing accessibility and flexibility. The article deals with hybrid learning, taking into account their individual needs in the study of German grammar, as well as their own pace and rhythm of mastering the grammar learning material; stimulates the formation of the active position of the student in the process of learning a foreign language and, as a result, increasing the effectiveness of the learning process as a whole; to transform the view of the teacher towards the transition from the transfer only "ready-made" theoretical knowledge and outdated teaching methods to interactive interaction with students and pupils; individual.
Опис
Ключові слова
гібридне навчання, граматичні навички, вивчення іноземної мови, німецька мова, hybrid training, grammar skills, foreign language learning, German language
Цитування
Пивовар Ю. Автоматизація граматичних навичок у гібридному форматі навчання / Ю. Пивовар, Д. Прокопенко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 71–74.