Педагогіка партнерства як засіб формування особистості в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогіку партнерства як засіб формування особистості в освітньому процесі початкової школи. Співпраця вчителя та учня передбачає взаємодію на основі принципу взаємоповаги, повних прав обох сторін та досвіду вільного вибору. Вона стає ефективною завдяки цілеспрямованому впровадженню в освітній процес технік контр-акцентів. Зазначено, що педагогіка партнерства – це чітко визначена система взаємовідносин між усіма учасниками освітнього процесу, яка: ґрунтується на повазі та рівності всіх учасників. The publication examines partnership pedagogy as a means of personality formation in the educational process of primary school. Cooperation between a teacher and a student involves interaction based on the principle of mutual respect, full rights of both parties, and the experience of free choice. It becomes effective due to the purposeful introduction of counter-accent techniques into the educational process. It is noted that partnership pedagogy is a clearly defined system of relationships between all participants in the educational process, which: is based on respect and equality of all participants.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, освітній процес, початкова школа, магістерські роботи, pedagogy of partnership, educational process, primary school, master's theses
Цитування
Кривошей О. Педагогіка партнерства як засіб формування особистості в освітньому процесі початкової школи / О. Кривошей // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 62.