Підготовка майбутніх фахівців до навчання та виховання дітей зі складними порушеннями розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
В статті розглянуто навчання і виховання дітей з складними порушеннями розвитку. У число першочергових завдань, що постають перед фахівцями, входить завдання ранньої діагностики, адже такі діти зазвичай надто пізно потрапляють в сферу спеціального навчання. Нерідко така можливість виникає для них лише на початок шкільного віку, а то і пізніше. Усе це потребує реалізації професійної підготовки спеціалістів, які працюють та працюватимуть із цією категорією дітей з особливими освітніми потребами. В статье рассмотрено обучение и воспитание детей со сложными нарушениями развития. В число первоочередных задач, стоящих перед специалистами, входит задача ранней диагностики, ведь такие дети обычно слишком поздно попадают в сферу специального обучения. Нередко такая возможность возникает для них только к началу школьного возраста, а то и позже. Все это требует реализации профессиональной подготовки специалистов, работающих и работающих с этой категорией детей с особыми образовательными потребностями. This article looks at the education and upbringing of children with complex developmental disabilities. Early diagnosis is one of the primary tasks facing professionals, as these children usually enter the field of special education too late. Often this opportunity arises for them only at the beginning of school age, or even later. All this requires the implementation of professional training for professionals working and dealing with this category of children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, виховання дітей, порушення розвитку, спеціальна педагогіка, корекційна педагогіка, подготовка специалистов, воспитание детей, нарушение развития, специальная педагогика, коррекционная педагогика, specialist training, upbringing of children, developmental disorder, special pedagogy, correctional pedagogy
Цитування
Казачінер О. С. Підготовка майбутніх фахівців до навчання та виховання дітей зі складними порушеннями розвитку / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Хмельницький, 22 квіт. 2021 р. / Хмельн. нац. ун-т : [редкол.: Є. М. Потапчук (голов. ред.) та ін.]. – Хмельницький, 2021. – С. 33–35.