ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток менеджера освіти. Сучасний керівник працює в умовах оновлення функціональної компетентності, розширення видів управлінської діяльності, що пов’язано з конкретно-історичними, економічними та політичними умовами розвитку країни, розширення сфери знань та умінь в галузі менеджменту освіти. Важливим є застосування до управління закладом освіти здобутків теорії та практики світового менеджменту. Зазначено, що у центрі уваги сучасного керівника знаходяться проблеми свідомого професійного зростання, превентивної підготовки до управлінської діяльності, відповідального ставлення до власної кар’єри. Необхідно визнати доцільність планування управлінської діяльності. Патернами для оптимізації підготовки фахівців менеджерської спеціальності є теорія та практика андрагогіки, оскільки освіту здобувають здебільше «дорослі» студенти, які вже мають вищу освіту та певний досвід педагогічної й управлінської діяльності. The publication analyzes the development of the education manager. A modern manager works in the conditions of updating the functional competence, expanding the types of management activities, which is related to the specific historical, economic and political conditions of the country's development, expanding the scope of knowledge and skills in the field of education management. It is important to apply the achievements of the theory and practice of global management to the management of an educational institution. It is noted that the focus of the modern manager's attention is on the problems of conscious professional growth, preventive preparation for managerial activities, and a responsible attitude towards one's own career. It is necessary to recognize the expediency of management planning. Patterns for optimizing the training of managerial specialists are the theory and practice of andragogy, since education is mostly obtained by "adult" students who already have a higher education and some experience in pedagogical and managerial activities.
Опис
Ключові слова
освітній процес, менеджер освіти, управлінська діяльність, educational process, education manager, management activity
Цитування
Мармаза О. І. Індивідуальна траєкторія розвитку менеджера освіти / О. І. Мармаза // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 154–158.