Paronymic and Morphological Attractions: The History and Classification on the Basis of Ukrainian Poetry

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет, Гельветика
Анотація
The article is dedicated to the study of the concept of «attraction» in the works by linguists. The basic approaches have been clarified, the concept of «attraction» has been revealed and the essence of this phenomenon in other sciences and linguistics has been traced. The main classification types of paronymic attraction at the structural level have been described: vocal, metatic, consonant, epenthetic, augmentative. The vocal type of paronymic attraction unites those contexts in which, according to the conditional consonant identity of occasional paronymic bases, there is a vocal distribution of these bases. The metatic type is based on unfixed order of root consonants. The epenthetic type includes another consonant inside the quasi-root, which creates a paronymic attraction. The consonant type of attraction is the opposite of the vocal type. Attractants differ from the previous one in the quasi-root in consonant sound and often with the preservation of vocalistic foundations. The augmentative type can be attributed to the previous one, as its formation occurs by adding consonant sounds to the quasi-root in the preposition or postposition. Two types of morphological attraction have been described. The first type (on the basis of folklore texts) in modern poetry acts as a means of folklore stylization. The morphological type of attraction is represented in poetry by various types of similarities, among which the most typical are noun-adjective combinations with redundant prepositions and combinations of such compounds with preposition of prepositions with homogeneous nouns. The second type of morphological attraction includes the assimilation of grammatical forms of the same type and rhythmically located in the poetic structure, creating formal symmetry, which serves as the basis of figurative symmetry and forms the associative space of the text. The development of linguistics in the field of morphological poetics is of great importance for understanding the peculiarities of the poetic worldview, and morphological attraction is one of those means of its expression, which must be further explored. The development of linguistics in the field of morphological poetics is of great importance for understanding the peculiarities of the poetic worldview, and morphological attraction is one of those means of its expression, which must be further explored. Key words: attraction, paronymic attraction, folk etymology, paronymy, morphological attraction, paronomasia, attractor. Statement of the problem. The term «attraction» at the present stage is referred to as interdisciplinary, as this concept is actively used in physics, psychology, philosophy, mathematics, sociology, linguistics, etc. Interpretation of the attraction in the linguistic tradition causes some difficulties, and hence the difficulty of unification, as the essence of the attraction is insufficiently covered by linguists. This is directly due to the fact that this phenomenon is viewed from different angles, does not have proper research and a clear history. Thus, the relevance of the study is due to the need to outline and summarize the acquired knowledge about the attraction, taking into account modern interpretations of this phenomenon. Стаття присвячена дослідженню поняття «атракції» у працях лінгвістів. З’ясовано основні підходи, розкрито поняття «атракції» та простежено сутність цього явища в інших галузях науки й мовознавстві. Охарактеризовано основні класифікаційні типи паронімічного атракції на структурному рівні: вокалічний, метатичний, консонантний, епентетичний, аугментативний. Вокалічний тип паронімічної атракції об’єднує ті контексти, в яких за умовною приголосною тотожністю оказіональних паронімічних основ відбувається вокальний розподіл цих основ. Метатичний тип заснований на нефіксованому порядку кореневих приголосних. Епентетичний тип включає ще один приголосний всередині квазікореня , що створює паронімічну атракцію. Консонантний тип атракції протилежний вокалічному типу. Атрактанти відрізняються від попереднього квазікоренем за приголосним звучанням і часто збереженням вокалічних сполучень. Аугментативний тип можна віднести до попереднього, оскільки його утворення відбувається шляхом додавання приголосних звуків до квазікореня у препозиції або постпозиції. Описано два типи морфологічної атракції. Перший тип (на основі фольклорних текстів) у сучасній поезії виступає як засіб фольклорної стилізації. Морфологічний тип атракції представлений у поезії різними видами подібності, серед яких найхарактернішими є іменниково-прикметникові сполучення з прийменниками та утворення таких сполук із препозицією прийменників із однорідними іменниками. До другого типу морфологічної атракції належить асиміляція однотипних і ритмічно розташованих у поетичній структурі граматичних форм, що створюють формальну симетрію, яка служить основою образної симетрії та утворює асоціативний простір тексту. Розвиток мовознавства в галузі морфологічної поетики має велике значення для розуміння особливостей поетичного світогляду, а морфологічна атракція є одним із тих засобів його вираження, який потребує подальшого дослідження.
Опис
Ключові слова
attraction, paronymic attraction, folk etymology, paronymy, morphological attraction, paronomasia, attractor, атракція, паронімічна атракція, народна етимологія, народна етимологія, паронімія, морфологічна атракція, парономазія, атрактор
Цитування
Bozhko Yu. O. Paronymic and Morphological Attractions: The History and Classification on the Basis of Ukrainian Poetry / Yu. O. Bozhko, K. V. Zhylina // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: В. Я. Мізецька, М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2022. – № 55. – C. 8–12.