Використання методики "Діагностика розумового розвитку дітей раннього віку" для діагностики інтелектуальних порушень у дітей в системі раннього втручання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено діагностику інтелектуальних порушень у дітей другого та третього років життя, встановлення показників, критеріїв та рівня сформованості відповідного показнику у даної нозології дітей. У якості діагностичного інструментарію запропонована методика «Діагностика розумового розвитку дітей раннього віку», у якій для виявлення рівня розвитку пізнавальних процесів передбачена низка завдань, яка є дієвою та простою у використанні, тому може бути застосована в програмі раннього втручання для створення оптимального педагогичного маршруту для кожної дитини. Це дасть змогу забезпечити індивідуальний психолого-педагогічний супровід дитини, що відповідає його психофізичним особливостям. Результати психолого-педагогічного вивчення дітей за допомогою запропонованої діагностичної методики є орієнтирами для визначення змісту та організаційних форм психолого-педагогічної допомоги у тих випадках, коли дитина потребує її. Методика є зручною у використанні, зокрема вдома, при додаткових заняттях батьків з дітьми. The article investigates the diagnosis of intellectual disorders in children of the second and third years of life, the establishment of indicators, criteria and the level of formation of the corresponding indicator in this nosology of children. The following methods are proposed as diagnostic tools "Diagnostics of mental development of young children", in which to identify the level of development of cognitive processes provides a number of tasks, which is effective and easy to use, therefore it can be used in the early intervention program to create optimal pedagogical route for each child. This will allow to provide individual psychological and pedagogical support for the child, which corresponding to his/her psychophysical peculiarities. The results of psychological and pedagogical study of children using the proposed diagnostic methodology are guidelines for determining the content and organizational forms of psychological and pedagogical assistance in cases when the child needs it. The methodology is convenient in use, in particular at home, during additional classes of parents with children.
Опис
Ключові слова
діагностика, інтелектуальні порушення, психолого-педагогічний супровід, diagnostics, intellectual disabilities, psychological and pedagogical support
Цитування
Гуріна Т. О. Використання методики "Діагностика розумового розвитку дітей раннього віку" для діагностики інтелектуальних порушень у дітей в системі раннього втручання / Т. О. Гуріна // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 30–34.