АКСІОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ (КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ)

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
Анотація
У статті зазначається, що наприкінці ХХ століття відбувалися зміни пріоритетів, внаслідок чого одні цінності ставали більш значущими, інші відходили на задній план у розвитку та становленні особистості. Соціально-політичні процеси «перебудови», що почалися в цей період, спричинили етап відновлення та збагачення гуманістичних цінностей освіти і виховання. Чималим потенціалом в цьому аспекті стає саме мистецтво, яке надає широкі можливості для саморозвитку, для освоєння реального історичного часу через категорії художнього, для всебічного та продуктивного спілкування з навколишнім світом, для розвитку особистості. В статье указывается, что в конце ХХ века происходили изменения приоритетов, в результате чего одни ценности становились более значимыми, другие отходили на задний план в развитии и становлении личности. Социально-политические процессы «перестройки», начавшиеся в этот период, привели этап восстановления и обогащения гуманистических ценностей образования и воспитания. Основным потенциалом в этом аспекте становится именно искусство, которое предоставляет широкие возможности для саморазвития, для освоения реального исторического времени через категории художественного, для всестороннего и продуктивного общения с окружающим миром, для развития личности.The article notes that in the late XXth century there was a change of priorities that caused some values became more significant, while others receded into the background in a personality’s development and formation. The socio-political processes of "reconstruction" were the beginning of the stage of the renewal and the enrichment of humanistic values of education and upbringing. Ukrainian education was being democratized very slowly and carefully. The years of "reconstruction" caused the gradual reorientation of a Soviet man from class and political values to the universal and humanistic. In this aspect the art provides great opportunities for the self-development, for mastering real historical time through the art categories, for the comprehensive and productive communication with the surrounding world, for an individual’s development. The axiological approach to the educational process of higher art schools primarily directs its participants to the development of the creative potential, depending on a personality’s spiritual wealth and values and activities. Art education axiology takes place in the actualization of research problems, in students’ value orientations formation and development; in the formation of a system of a personality’s values and creative potential. This period was marked by the approval of the axiological dominant in the art school educational process. A feature of the realization of the reforms in the system of higher education in the USSR of the noted period was only an attempt of the implementation of the democratization of higher education by improving the existing socio-political system. Widespread criticism of the socialist system, its traditions and values, the fundamental reevaluation of historical events and achievements led to the aggravation of the problems of upgrading the system of students’ value orientations during the late XXth century.
Опис
Ключові слова
цінність, ціннісні орієнтації, гуманістичні цінності, мистецтво, пріоритет, ценность, ценностные ориентации, гуманистические ценности, искусство, приоритет, value, value orientations, humanistic values, art, priority
Цитування
Тарарак Н. Г. Аксіологічна домінанта в освітніх закладах мистецької школи (кінець ХХ століття) / Н. Г. Тарарак // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 49 (102). – С. 27–34.