Корекція порушень наочно-образного мислення слабозорих дітей із ЗПР засобами конструювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто навчання конструюванню дітей із зоровим дефектом для розвитку наочно-образного мислення. Трудове навчання дітей в процесі конструювання повинно бути спрямовано, з одного боку, на ознайомлення їх із просторовими властивостями: форма, відносність величини, мінливість розташування у просторі, формування дій сприйняття, навчання дітей способам визначення цих властивостей у реальних предметах, а з іншого боку – на формування умінь та навичок в процесі конструювання. Також окремо можна визначити компенсаторну роль пам'яті, мовлення, мислення у подоланні труднощів які виникають у дітей з ООП в процесі формування умінь та навичок під час практичної роботи з конструктором lego. The article deals with teaching construction to children with visual defects for the development of visual and figurative thinking. Labor training of children in the process of construction should be aimed, on the one hand, at familiarizing them with spatial properties: shape, relativity of size, variability of location in space, formation of actions perception, teaching children how to determine these properties in real objects, and on the other hand - on the formation of skills and abilities in the process of designing. The compensatory role of memory can also be defined separately, speech, thinking in overcoming difficulties that arise in children with SEN in the process of formation of skills and abilities during practical work with the lego constructor.
Опис
Ключові слова
наочно-образне мислення, затримка психічного розвитку, слабозорі діти, конструювання, visual-figurative thinking, mental retardation, visually impaired children, construction
Цитування
Кашубіна О. О. Корекція порушень наочно-образного мислення слабозорих дітей із ЗПР засобами конструювання / О. О. Кашубіна // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 94–100.