Сутність поняття «екологічна освіта» як основа формування екологічної культури молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування формування екологічної культури молодших школярів. Наведено принципи навчання, ная яких ґрунтується екологічна освіта молодших школярів. Зазначено, що шкільна «екологічна освіта» початкової ланки навчання – це процес навчання, виховання і розвитку дитини, спрямований на формування у неї системи екологічних знань, ціннісних орієнтацій і природо доцільної поведінки у навколишньому природньому середовищі. Екологічна освіта виступає основним компонентом екологічної культури учня початкової школи. The publication examines the formation of the ecological culture of younger schoolchildren. The principles of learning, on which the ecological education of younger schoolchildren is based, are given. It is noted that school "ecological education" of the primary level of education is a process of learning, upbringing and development of a child aimed at forming a system of ecological knowledge, value orientations and the nature of appropriate behavior in the surrounding natural environment. Environmental education acts as the main component of the environmental culture of a primary school student.
Опис
Ключові слова
екологічна освіта, довкілля, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, ecological education, environment, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Партола Д. Сутність поняття «екологічна освіта» як основа формування екологічної культури молодших школярів / Д. Партола // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 106.