ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу наукових джерел розкрито сутність поняття «патріотизм»; виокремлено особливості формування патріотичних почуттів молодших школярів засобами виховних традицій українського козацтва. Здійснено діагностику сформованості патріотичних почуттів учнів молодшого шкільного віку. Розроблено практичні кейси щодо формування патріотичних почуттів учнів молодшого шкільного віку засобами виховних традицій українського козацтва, зокрема: орієнтовну тематику заходів з формування патріотизму молодших школярів засобами виховних традицій українського козацтва («Із знання свого родоводу», «Козацький край», «Моя країна», «Український рушник») та модель для складання карти мрій про Україну. In the qualification work, based on the analysis of scientific sources, the essence of the concept of "patriotism" is revealed; the peculiarities of the formation of patriotic feelings of junior schoolchildren by means of educational traditions of the Ukrainian Cossacks are highlighted. The diagnostics of the formation of patriotic feelings of primary school students is carried out. Practical cases on the formation of patriotic feelings of primary school students by means of educational traditions of the Ukrainian Cossacks have been developed, in particular: indicative topics of activities for the formation of patriotism of primary school students by means of educational traditions of the Ukrainian Cossacks ("From the knowledge of one's ancestry", "Cossack land", "My country", "Ukrainian towel") and a model for drawing up a map of dreams about Ukraine.
Опис
Ключові слова
українське козацтво, формування патріотичних почуттів, патріотизм, учні молодшого шкільного віку, Ukrainian Cossacks, formation of patriotic feelings, patriotism, primary school students
Цитування
Карпінська К. В. Виховні традиції українського козацтва як засіб формування патріотичних почуттів учнів молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. В. Карпінська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 52 с. : табл. + дод.
Колекції