Економічне регулювання системи озеленення регіонів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
На нашу думку, для подолання цих проблем і забезпечення сталого розвитку регіону необхідно найближчим часом зробити крок до приведення у відповідність програм розвитку різних озеленених територій – зелених насаджень міст, лісів, об'єктів ПЗФ, впорядкувати та вдосконалити перспективи планування системи озеленення, і перш за все, удосконалити процес фінансування сфери озеленення. Економічне регулювання даної сфери слід кардинально переглянути, тому що не планування, ні фінансування не відповідають сучасним вимогам розвитку територій. Реформування цієї галузі економіки призведе до досягнення цілей, проголошених концепцією сталого розвитку. По нашему мнению, для преодоления этих проблем и обеспечения устойчивого развития региона необходимо в ближайшее время сделать шаг к приведению в соответствие программ развития различных озелененных территорий - зеленых насаждений городов, лесов, объектов ПЗФ, упорядочить и усовершенствовать перспективы планирования системы озеленения, и прежде все, усовершенствовать процесс финансирования сферы озеленения. Экономическое регулирование данной сферы следует кардинально пересмотреть, потому что не планирование, ни финансирования не соответствуют современным требованиям развития территорий. Реформирование этой отрасли экономики приведет к достижению целей, провозглашенных концепцией устойчивого развития. In our opinion, in order to overcome these problems and ensure the sustainable development of the region, it is necessary in the near future to take a step towards bringing the development programs of various green areas — green areas of cities, forests, NWF facilities in line, to streamline and improve the prospects for planning the landscaping system, and above all, improve the financing of landscaping. The economic regulation of this area should be radically reviewed, because neither planning nor financing does not meet the modern requirements for the development of territories. Reforming this sector of the economy will lead to the achievement of the goals proclaimed by the concept of sustainable development.
Опис
Ключові слова
економічне регулювання, озеленення регіонів, соціальна спрямованість, студентські роботи, экономическое регулирование, озеленение регионов, социальная направленность, студенческие работы, economic regulation, landscaping of regions, social orientation, student work
Цитування
Матвієнко К. Ю. Економічне регулювання системи озеленення регіонів / К. Ю. Матвієнко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 43–44.