Емансипація жінки у новелі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс»: лексико - граматичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній роботі автором було досліджено мовні засоби вираження емансипації жінки у новелі «Меланхолійний вальс». Було з’ясовано поняття емансипації у науковій літературі; виокремлено і описані мовні одиниці, якими послуговується авторка. В данной работе автором были исследованы языковые средства выражения эмансипации женщины в новелле «Меланхолический вальс». Было выяснено понятие эмансипации в научной литературе; выделены и описаны языковые единицы, которыми пользуется автор. In this paper, the author explored the linguistic means of expressing women's emancipation in the short story "Melancholic Waltz". The concept of emancipation in the scientific literature was clarified ; the language units used by the author are singled out and described.
Опис
Ключові слова
емансипація, жінки, Кобилянська О., мовні засоби вираження, лексико - граматичний аспект, наукова література, эмансипация, женщины, Кобылянская О., языковые средства выражения, лексико - грамматический аспект, научная литература, emancipation, women, Kobylyanskaya O., linguistic means of expression, lexical - grammatical aspect, scientific literature, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Тіщенко А. Д. Емансипація жінки у новелі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс»: лексико - граматичний аспект / А. Д. Тіщенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 73–76.