Проблема спілкування вчителя з учнем у педагогічній спадщині Я. Коменського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто спілкування вчителя з учнем у педагогічній спадщині Я. Коменського. Я. Коменський, конкретизуючи загальні вимоги до навчального спілкування, закликав вчителів до застосування таких методів, які б не тільки сприяли розумінню конкретного матеріалу, а й стимулювали б пізнавальну діяльність учнів та розвивали їх пізнавальні здібності. Зазначено, що звертаючись до педагогічної спадщини Я. Коменського у вирішенні повсякденних завдань педагогічного спілкування, знаходимо в його далекозорих висновках багато цінного й корисного із вказаної проблеми, актуального як для науки, так і для педагогічної практики. The publication examines the communication between the teacher and the student in the pedagogical heritage of Ya. Comensky. J. Komensky, specifying the general requirements for educational communication, called on teachers to use such methods that would not only facilitate the understanding of specific material, but would also stimulate students' cognitive activity and develop their cognitive abilities. It is noted that, turning to the pedagogical heritage of J. Comenius in solving the everyday tasks of pedagogical communication, we find in his far-sighted conclusions a lot of valuable and useful from the specified problem, relevant both for science and for pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
педагогічне спілкування, педагогічна спадщина, Коменський Я., магістерські роботи, pedagogical communication, pedagogical heritage, Ya. Comensky, master's theses
Цитування
Абакумова Ю. Проблема спілкування вчителя з учнем у педагогічній спадщині Я. Коменського / Ю. Абакумова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 68.