ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено залучення дітей з особливими освітніми потребами до гурткової роботи під час вивчення математики. Процес навчання математики дітей зі стійкими інтелектуальними вадами є одним із найскладніших у корекційній педагогіці, адже система математичних знань базується на достатньому розвитку таких мисленнєвих процесів, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, які, на превеликий жаль, у таких дітей ушкоджені найбільшою мірою. Але діти з особливими потребами об’єктивно можуть навчатись, хоч їхні можливості в даному плані не такі, як дітей з нормальним психофізичним розвитком, але вони здатні оволодіти навчальним матеріалом приблизно на середньому рівні навчальних можливостей. Зазначено, що викладання математики особливим дітям, в особливих класах й в особливих школах, потрібні й особливі педагогічні технології, а саме гурток з математики дає можливість легко втілити в життя вище перелічені педагогічні технології, а також володіє значним навчальним, виховним і розвивальним потенціалом. The publication examines the involvement of children with special educational needs in group work during study mathematicians The process of teaching mathematics to children with permanent intellectual disabilities is one of the most difficult in correctional pedagogy, because the system of mathematical knowledge is based on the sufficient development of such thinking processes as analysis, synthesis, generalization, abstraction, which, unfortunately, are damaged to the greatest extent in such children. But children with special needs can objectively learn, although their capabilities in this regard are not the same as children with normal psychophysical development, but they are able to master educational material at approximately the average level of educational capabilities. It is noted that teaching mathematics to special children, in special classes and in special schools, also requires special pedagogical technologies, namely, the mathematics circle provides an opportunity to easily implement pedagogical technologies listed above, and also has significant educational, educational and developmental potential.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, освітній процес, навчання математики, діти з особливими потребами, group work, educational process, learning mathematics, children with special needs
Цитування
Галій А. І. Залучення дітей з особливими освітніми потребами до гурткової роботи під час вивчення математики / А. І. Галій, К. С. Сусліченко // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 41–44.