Суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу та узагальнення наукових досліджень розкрито суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу, яка полягає у використанні на уроці знань різних видів мистецтв і видів художньо-творчої діяльності навколо певної теми. Проаналізовано різні підходи до тлумачення поняття «інтеграція» як загальнонаукової і педагогічною категорії. У загальнонауковому сенсі інтеграція розглядається як взаємопроникнення елементів одного об'єкта в структуру іншого, внаслідок чого виникає новий об'єкт з власними властивостями. З'ясовано, що інтеграція як педагогічна категорія являє собою відбір і поєднання навчального матеріалу різних, часто суміжних, дисциплін. Виявлено переваги застосування інтегративного підходу до викладання дисциплін мистецького циклу, до яких відносимо можливість цілісно сприймати картину світу, втілену в мистецтві, придбання інтегративних знань, формування їх мобільності. Розглянуто особливості організації інтегрованого навчання. Виділено компетентності, які формуються в процесі інтегрованого навчання: особистісні (загальнокультурні особистісні якості, спеціальні мистецькі знання і здібності), функціональні (художньо-творчі вміння, здатність застосовувати на практиці мистецькі знання), соціальні (здатність особистості до спілкування, конструктивної взаємодії і співпраці з суб'єктами навчально-виховного процесу). В статье на основе анализа и обобщения научных исследований раскрыта суть интегрированного обучения школьников предметов художественного цикла, которая заключается в использовании на уроке знаний различных видов искусств и видов художественно-творческой деятельности вокруг определенной темы. Проанализированы различные подходы к толкованию понятия «интеграция» как общенаучной и педагогической категории. В общенаучном смысле интеграция рассматривается как взаимопроникновение элементов одного объекта в структуру другого, в результате чего возникает новый объект с собственными свойствами. Выяснено, что интеграция как педагогическая категория представляет собой отбор и сочетание учебного материала разных, часто смежных, дисциплин. Выявлены преимущества применения интегративного подхода к преподаванию дисциплин художественного цикла, к которым относим возможность целостно воспринимать картину мира, воплощенную в искусстве, приобретение интегративных знаний, формирование их мобильности. Рассмотрены особенности организации интегрированного обучения. Выделено компетентности, которые формируются в процессе интегрированного обучения: личностные (общекультурные личностные качества, специальные художественные знания и способности), функциональные (художественно-творческие умения, способность применять на практике художественные знания), социальные (способность личности к общению, конструктивного взаимодействия и сотрудничества с субъектами учебно-воспитательного процесса). In the article on the basis of analysis and generalization of scientific researches the essence of integrated study of students of artistic cycle subjects is revealed, which consists in using knowledge of different kinds of arts and types of artistic and creative activity around a certain theme in the lesson. Different approaches to the interpretation of the concept of "integration" as a general scientific and pedagogical category are analyzed. In the general scientific sense, integration is seen as the interpenetration of elements of one object into another structure, resulting in a new object with its own properties. It was found that integration as a pedagogical category is the selection and combination of educational material of different, often adjacent, disciplines. The advantages of using an integrative approach to teaching disciplines of the artistic cycle, which include the ability to comprehensively perceive a picture of the world embodied in art, the acquisition of integrative knowledge, and the formation of their mobility, are identified. Features of integrated training organization are considered. The competencies that are formed in the process of integrated learning are distinguished: personal (general cultural personal qualities, special artistic knowledge and abilities), functional (artistic and creative skills, ability to apply artistic knowledge in practice), social (person's ability to communicate, constructive interaction and cooperation with subjects of the educational process).
Опис
Ключові слова
школяр, інтегрований підхід, інтеграція, навчальна інтеграція, інтегроване навчання, міжпредметні зв’язки, предмети мистецького циклу, аспірантські роботи, школьник, интегрированный подход, интеграция, учебная интеграция, интегрированное обучение, межпредметные связи, предметы художественного цикла, аспирантские работы, schoolchild, integrated approach, integration, educational integration, integrated learning, intersubject communications, art cycle subjects, postgraduate work
Цитування
Жуков В. П. Суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу / В. П. Жуков // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 54–62.