Особливості комунікативної компетентності в підлітковому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі аналізується поняття комунікативної компетентності, виділяються фактори та ступені якості взаємодії у спілкуванні. Узагальнено вікові характеристики підліткового періоду, визначаються особливості спілкування підлітків.В процесі експериментального дослідження виявляється експертна та рейтингова оцінки комунікативної компетентності підлітків, здатність до емпатії, особливості особистісної спрямованості, стилі взаємостосунків та соціометричний статус в підлітковій групі; встановлюються зв’язки між показниками. The work analyzes the concept of communicative competence, identifies factors and degrees of quality of interaction in communication. The age characteristics of the adolescent period are summarized, the peculiarities of adolescent communication are determined. In the process of experimental research, expert and rating assessments of the communicative competence of teenagers, the ability to empathize, features of personal orientation, styles of relationships and sociometric status in the teenage group are revealed; relationships between indicators are established.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, підлітковий вік, спрямованість в спілкуванні, рівень емпатії, стилі взаємостосунків, communicative competence, adolescence, orientation in communication, level of empathy, styles of relationships
Цитування
Попущалова А. А. Особливості комунікативної компетентності в підлітковому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. А. Попущалова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 67 с.
Колекції