Прийменникові конструкції в українській і польській мовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі проаналізовано теоретичні аспекти вивчення прийменника, узагальнено погляди українських і польських мовознавців на визначення лінгвістичного статусу прийменників, описано класифікацію прийменників української і польської мов із погляду на походження та семантику із зазначенням подібних і відмінних рис. На підставі зіставного методу визначено особливості уживання, відмінності форм вираження конструкцій з первинними прийменниками споріднених мов, зокрема української та польської. Розроблено систему вправ на формування граматичної компетенції на заняттях з польської мови за темою «Прийменник». В магистерской работе проанализированы теоретические аспекты изучения предлога, обобщены взгляды украинских и польских языковедов на определение лингвистического статуса предлогов, описано классификацию предлогов украинского и польского языков с точки зрения происхождения и семантику с указанием схожих и отличительных черт. На основании сопоставимого метода определены особенности употребления, отличия форм выражения конструкций с первичными предлогами родственных языков, в частности украинского и польского. Разработана система упражнений на формирование грамматической компетенции на занятиях по польскому языку по теме «Предлоги». The master's thesis analyzes the theoretical aspects of prepositional studies, summarizes the views of Ukrainian and Polish linguists on determining the linguistic status of prepositions, describes the classification of prepositions of Ukrainian and Polish languages in terms of origin and semantics, indicating similarities and differences. On the basis of the comparative method the peculiarities of use, differences of forms of expression of constructions with primary prepositions of related languages, in particular Ukrainian and Polish are determined. A system of exercises for the formation of grammatical competence in Polish language classes on the topic "Preposition" has been developed.
Опис
Ключові слова
прийменник, первинні прийменники, вторинні прийменники, прийменникові конструкції, граматична компетенція, предлог, первичные предлоги, вторичные предлоги, предлоговые конструкции, грамматическая компетенция, preposition, primary prepositions, secondary prepositions, prepositional constructions, grammatical competence
Цитування
Шовкова К. І. Прийменникові конструкції в українській і польській мовах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Українська мова і література) / К. І Шовкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2021. – 62 с.
Колекції