Авторські педагогічні системи: історико-педагогічний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто авторські педагогічні системи. Історія української педагогічної думки презентує приклади побудови та реалізації авторських педагогічних систем: В. Біблер, В. Дурдуківський, М. Гузик, О. Захаренко, Д. Лебедєв, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Терещенко, І. Ткаченко, М. Чумарна, В. Шаталов, М. Щитинін та ін. Зазначено, що аналіз досвіду організації освітнього процесу педагогами-інноваторами свідчить про значний внесок у розвиток освітніх технологій взагалі та авторських педагогічних систем зокрема. The author's pedagogical systems are considered in the publication. The history of Ukrainian pedagogical thought presents examples of construction and implementation of author's pedagogical systems: V. Bibler, V. Durdukivskyi, M. Guzik, O. Zakharenko, D. Lebedev, A. Makarenko, V. Sukhomlynskyi, L. Tereshchenko, I. Tkachenko, M. Chumarna, V. Shatalov, M. Shchytynin and others. It is noted that the analysis of the experience of organizing the educational process by innovative teachers shows a significant contribution to the development of educational technologies in general and author's pedagogical systems in particular.
Опис
Ключові слова
педагогічні системи, історія педагогічної думки, освітні технології, магістерські роботи, pedagogical systems, history of pedagogical thought, educational technologies, master's theses
Цитування
Шкарупа Д. Авторські педагогічні системи: історико-педагогічний аспект / Д. Шкарупа // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 85.