ЛІНГВОПОЕТИКА ВОЛЕЛЮБНОСТІ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ ЛІНИ КОСТЕНКО

dc.contributor.authorЗмій, А. М.
dc.date.accessioned2024-02-22T14:13:42Z
dc.date.available2024-02-22T14:13:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена вивченню особливостей лінгвопоетики волелюбності в поетичних текстах Ліни Костенко. Робота складається з трьох розділів, перші два з яких містять по чотири підрозділи. Список літератури містить 81 найменування. Робота розміщена на 104 сторінках. Сьогодні весь світ дивується − Україна стоїть у нерівній борні. Принципом стійкості українців є відчуття свободи і воля до неї, тобто волелюбність і свідомість покликання до цієї свободи. А також український народ демонструє сьогодні ще й відвагу бути вільним. Ліна Василівна Костенко – ключова фігура української літератури ХХ століття, чиє життя безпосередньо пов’язане з Україною, яка й сьогодні небайдужа до долі рідного народу. Ліна Костенко – авторка понад 15 поетичних збірок, автор найвідоміших в Україні романів у віршах. Актуальність обраної теми для магістерського дослідження обумовлена потребою вивчення унікальних аспектів вираження волелюбності в творчому вимірі відомої української поетеси Ліни Костенко. Мета магістерського дослідження, виходячи з актуальності проблеми, є: виявити у творах Ліни Костенко мовні засоби, які виражають волелюбність, систематизувати й описати їх. Об'єктом даного магістерського дослідження є мова літературних творів Ліни Василівни Костенко. Предметом дослідження стають мовні засоби лексичного, морфологічного і синтаксичного рівнів української мови, що виражають волелюбність у поетичних текстах Ліни Костенко. Для розв’язання поставленого завдання, досягнення мети застосовувались такі методи дослідження: описовий – для загального аналізу, систематизації мовних одиниць, задіяних Ліною Костенко; метод контекстуального аналізу – для визначення й опису місця мовної одиниці в поетичному контексті; метод стилістичного аналізу – для з’ясування мовно-виражального (стилістичного) потенціалу мовних одиниць у поетичному тексті; метод моделювання; прийом спостереження над текстовим матеріалом, його аналіз і синтез у розгортанні відповідних міркувань (умовиводів). У роботі розглядаються за проф. О. Маленко методи аналізу художньої мови, описуються волелюбність як ознака українського менталітету, місійна роль Ліни Василівни Костенко в розвитку національної культури, літератури і мови та елітарність поетичної мови авторки (Розділ 1); аналізуються мовні засоби вираження волелюбності на лексичному, фразеологічному, морфологічному та синтаксичному рівнях у художній картині Ліни Костенко (Розділ 2); описуються методичні рекомендації до практичного застосування результатів магістерського дослідження у діяльності вчителя-словесника (Розділ 3). Теоретичний аналіз науково-методичної літератури свідчить, що Ліна Василівна Костенко у своєму поетичному слові звертається до найхарактернішої риси української нації – волелюбності. Волелюбність розглядається як вроджене відчуття і прагнення бути вільними, любов до незалежності. Поезія Л. Костенко засвідчує(через авторські метафори), що волелюбність – це й розлука, відчуження, біль, тривога. The study consists of three chapters, the first two of which are divided into four subsections each. The bibliography includes 81 references, and the thesis spans 104 pages. Today, the world marvels at Ukraine standing in an uneven battle. The stability of Ukrainians is rooted in the sense of freedom and the will to uphold it, embracing benevolence and a conscious commitment to this freedom. Lina Vasylivna Kostenko, a key figure in 20th-century Ukrainian literature, remains closely connected to Ukraine, demonstrating courage and a dedication to freedom. The relevance of the chosen topic lies in the need to examine unique aspects of expressing benevolence in the creative dimension of the renowned Ukrainian poet Lina Kostenko. The objective of the master's research, based on the problem's relevance, is to identify linguistic elements conveying benevolence in Lina Kostenko works and systematize and describe them. The language of Lina Vasylivna Kostenko literary works serves as the object of this master's research, while linguistic elements at the lexical, morphological, and syntactic levels expressing benevolence in Kostenko poetic texts become the subject of the study. To achieve the set task and meet the goal, various research methods were employed, including descriptive analysis for the general examination and systematization of linguistic units used by Lina Kostenko, contextual analysis to determine the place of linguistic units in the poetic context, stylistic analysis to explore the linguistic and expressive potential of language in poetic texts, modeling method, and observation of textual material with subsequent analysis and synthesis for drawing conclusions. The thesis, following Professor O. Malenko methods, discusses the analysis of artistic language, describes benevolence as a characteristic of the Ukrainian mentality, Lina Vasylivna Kostenko mission in the development of national culture, literature, and language, and the elitism of the author's poetic language (Chapter 1). It analyzes linguistic means expressing benevolence at the lexical, phraseological, morphological, and syntactic levels in Lina Kostenko artistic representation (Chapter 2) and provides practical recommendations for applying the research results in the activities of a teacher-linguist (Chapter 3). The theoretical analysis of scientific and methodological literature indicates that Lina Vasylivna Kostenko addresses benevolence in her poetic expression, considering it an innate sense and a desire for freedom and independence. The poetry of L. Kostenko attests (through authorial metaphors) that benevolence involves separation, alienation, pain, and anxiety.
dc.identifier.citationЗмій А. М. Лінгвопоетика волелюбності в художній картині Ліни Костенко : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. М. Змій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2023. – 104 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14058
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectЛіна Костенко
dc.subjectпоетичне мовлення
dc.subjectлінгвопоетика
dc.subjectволелюбність
dc.subjectметафори
dc.subjectанормативи на морфологічному рівні
dc.subjectзвертання
dc.subjectвставлення
dc.subjectповтори
dc.subjectLina Kostenko
dc.subjectpoetic language
dc.subjectlinguopoetics
dc.subjectbenevolence
dc.subjectmetaphors
dc.subjectnon-normatives at the morphological level
dc.subjectaddresses
dc.subjectinsertions
dc.subjectrepetitions
dc.titleЛІНГВОПОЕТИКА ВОЛЕЛЮБНОСТІ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ ЛІНИ КОСТЕНКО
dc.title.alternativeLINGUOPOETICS OF FREEDOM-LOVINGNESS IN THE ARTISTIC PICTURE OF LAZINESS KOSTENKO
dc.typeOther
Файли
Колекції