Історичний аспект формування педагогічної культури батьків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування педагогічної культури батьків. В структурі педагогічної культури батьків вчені виділяють такі компоненти: педагогічні знання та досвід виховної діяльності, особисті якості батьків, рівень їх освіченості, а також традиції сім’ї та характер взаємодії батьків зі школою та вчителями. Зазначено, що проблема педагогічної культури батьків залишається актуальною в сучасній освіті. Вважаємо, що її вирішення вимагає пошуку нових форм і методів, нових підходів до здійснення комунікації в системі «вчитель – батьки», а найголовніше – потреби обох названих сторін у взаємодії, оскільки від її продуктивності залежить успіх навчання та виховання сучасних школярів. The publication examines the formation of the pedagogical culture of parents. In the structure of the pedagogical culture of parents, scientists distinguish the following components: pedagogical knowledge and experience of educational activities, personal qualities of parents, their level of education, as well as family traditions and the nature of interaction parents with school and teachers. It is noted that the problem pedagogical culture of parents remains relevant in modern education. We believe that its solution requires the search for new forms and methods, new approaches to communication in the "teacher-parent" system, and most importantly - the needs of both parties in interaction, since the success of education and upbringing of modern schoolchildren depends on its productivity.
Опис
Ключові слова
педагогічна культура, батьки, сімейне виховання, магістерські роботи, pedagogical culture, parents, family education, master's theses
Цитування
Старікова В. Історичний аспект формування педагогічної культури батьків / В. Старікова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 86.