МОЖЛИВОСТІ СКРАЙБІНГУ У ФОРМУВАННІ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто читацьку компетентність, яку мають здобути учні початкової школи. Одним з перспективних напрямів розвитку й формування ключових компетентностей в умовах шкільного навчання є використання візуалізації. Серед розмаїття видів візуалізації особливе місце займає скрайбінг. Ця технологія передбачає відображення ключових моментів змісту матеріалу шляхом використання простих графічних елементів, що послідовно створюються на екрані відповідно до аудіоряду. В статье рассмотрена читательская компетентность, которую должны получить учащиеся начальной школы. Одним из перспективных направлений развития и формирования ключевых компетентностей в условиях школьного обучения является использование визуализации. Среди разнообразия видов визуализации особое место занимает скрайбинг. Эта технология предусматривает отражение ключевых моментов содержания материала путем использования простых графических элементов, что последовательно создаются на экране в соответствии с аудиорядом. The article examines the reading competence to be acquired by primary school students. One of the promising directions for the development and formation of key competences in the school environment is the use of visualisation. Among the variety of visualisation types, scribing occupies a special place. This technology involves reflecting the key points of the content by using simple graphic elements that are sequentially created on the screen in accordance with the audio sequence.
Опис
Ключові слова
скрайбінг, читацька компетентність, початкова школа, студентські роботи, скрайбинг, читательская компетентность, начальная школа, аспирантские работы, scribing, reading competence, elementary school, student work
Цитування
Рохмаїл А.С. Можливості скрайбінгу у формування читацької компетентності учнів початкової школи / А. С. Рохмаїл // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 45–46.