ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, організації дистанційного навчання, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, професійної підготовки фахівця а також сучасних проблем порівняльної педагогіки. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам вищих закладів освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in the context of modern challenges. It contains the results of research by scientists, teachers, teachers, scientific research of doctoral students, postgraduate students, students on the development of pedagogical science and education, psychological and pedagogical aspects of inclusive education, organisation of distance learning, implementation of innovative technologies, development of development of a gifted personality in the modern educational environment, professional training and modern problems of comparative pedagogy. The materials will be useful for researchers, doctoral students, postgraduate students, teachers, masters and students of higher education institutions, practitioners in the field of education.
Опис
Ключові слова
педагогічна наука, психологія, вища школа, середня школа, освітнє середовище, інклюзивна освіта, дистанційне навчання, інноваційні технології, обдарована особистість, професійна підготовка, порівняльна педагогіка, pedagogical science, psychology, higher education, secondary school, educational environment, inclusive education, distance learning, innovative technologies, gifted personality, professional training, comparative pedagogy
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 1161 с. : іл., табл.