МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розлянуто оптимальні методи та прийоми викладання викладання зарубіжної літератури в школі. Зосереджено увагу на основних методах, до яких найчастіше звертаються вчителі зарубіжної літератури. Зазначено, що огляд основних методів викладання зарубіжної літератури в школі показав: без урахування нюансів, зазначених методистами, використання методів, які пройшли випробування часом та вважаються базовими не може бути продуктивним. The publication details the optimal teaching methods and techniques for teaching foreign literature at school. Attention is focused on the main methods that are most often used by teachers of foreign literature. It is noted that the review of the main methods of teaching foreign literature at school showed: without taking into account the nuances specified by methodologists, the use of methods that have passed the test of time and are considered basic cannot be productive.
Опис
Ключові слова
методи викладання, зарубіжна література, освітній процес, teaching methods, foreign literature, educational process
Цитування
Севрук К. О. Методи та прийоми викладання зарубіжної літератури в школі / К. О. Севрук // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 108–111.