Специфіка вираження емоційно-емотивного компонента в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
З’ясовуються особливості сутності понять «емоційність», «емотивність», способів їхнього функціонування в художньому тексті в цілому, в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» зокрема. Розкривається цілісний зміст художнього образу в контексті акцентуації уваги на духовному єстві особистості персонажа, світі його цінностей, ідеалів, що виражаються через риси характеру, стереотипи поведінки, методи мислення, соціально-життєві цілі й шляхи їх досягнення (зовнішні прояви характеру), такі на способах вираження його мовленнєвої поведінки. Визначаються відношення між мовленням персонажів та особливими формами відображення зовнішнього світу або внутрішнього стану увигляді психофізіологічної чи поведінкової реакції ; систематизується та аналізується вираження форм внутрішнього стану за допомогою мовленнєвих засобів всієї сукупності текстів певного персонажа в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Выясняются особенности сущности понятий «эмоциональность», «емотивнисть», способов их функционирования в художественном тексте в целом, в романе Софии Андрухович «Феликс Австрия» в частности. Раскрывается целостный смысл художественного образа в контексте акцентуации внимания на духовном существе личности персонажа, мире его ценностей, идеалов, которые выражаются через черты характера, стереотипы поведения, методы мышления, социально-жизненные цели и пути их достижения (внешние проявления характера), так и на способах выражение его речевого поведения. Определяются отношения между речью персонажей и особыми формами отражения внешнего мира или внутреннего состояния в виде психофизиологической или поведенческой реакции; систематизируется и анализируется выражение форм внутреннего состояния с помощью речевых средств всей совокупности текстов определенного персонажа в романе Софии Андрухович «Феликс Австрия». The peculiarities of the essence of the concepts of "emotionality", "emotionality", ways of their functioning in the art text as a whole, are found in the novel by Andruchovich Sophia "Felix Austria" in particular. The holistic sense of the artistic image in the context of accentuation of attention on the spiritual essence of the personality of the character, the world of his values, ideals, which are expressed through the features of character, stereotypes of behavior, methods of thinking, social-life goals and ways of their achievement (external manifestations of character), and on ways of expressing his speech behavior. Relationships between the speech of the characters and the special forms of reflection of the external world or internal state in the form of a psychophysiological or behavioral reaction are determined; An expression of the forms of the internal state is systematized and analyzed with the help of the speech means of the totality of texts of a certain character in the novel by Sofia Andrukhovich "Felix Austria".
Опис
Ключові слова
емоції, емоційний стан, емоційна реакція, емотиви, авторська психологічна розповідь, психологічний самоаналіз, психологічний опис, психологічна розповідь, психологічний авторський коментар, эмоции, эмоциональное состояние, эмоциональная реакция, емотивы, авторский психологический рассказ, психологический самоанализ, психологическое описание, сихологический рассказ, психологический авторский комментарий, emotions, emotional state, emotional reaction, emotions, author's psychological narrative, psychological self-analysis, psychological description, psychological narrative, psychological author's comment
Цитування
Cкляр І. О. Специфіка вираження емоційно-емотивного компонента в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» / І. О. Скляр // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2018. – Вип. 21, Т. IV (193). – С. 328–334.