Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт по кафедрі державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу з дисциплін кримінально – правового циклу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це видання допоможе студентам в написанні та оформленні курсової роботи. Курсова робота – це одна з основних форм самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Мета підготовки курсової роботи із Кримінального права, полягає у закріпленні, поглибленні й узагальненні знань, отриманих здобувачами в освітньому процесі, та їх застосування до розв’язання конкретного фахового завдання, а також для отримання досвіду роботи з нормативно-правовими актами, іншими джерелами права, законопроєктами й науковою юридичною літературою. Курсова робота – індивідуальна робота здобувача, що має самостійний науковий характер і є важливим етапом освітнього процесу та підготовки бакалаврів. Підготовка та написання курсової роботи здатні засвідчити високий рівень володіння здобувачем вищої освіти матеріалами у галузі кримінального права та здатність займатися науковою роботою. This publication will help students in writing and formatting a term paper. A term paper is one of the main forms of independent work of higher education students. The purpose of preparing a term paper on Criminal Law is to consolidation, deepening and generalization of knowledge gained by students in the educational process, and their application to solving a specific professional task, as well as to gain experience in working with regulatory acts, other sources of law, draft laws and scientific legal literature. A term paper is an individual work of an applicant that has independent scientific nature and is an important stage of the educational process and and training of bachelors. Preparing and writing a term paper can demonstrate the high level of knowledge of the applicant in the field of criminal law and the ability to engage in scientific work.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінальний процес, методичні рекомендації, курсові роботи, criminal law, criminal procedure, methodological recommendations, term papers
Цитування
Шинкарьов Ю. В. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт по кафедрі державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу з дисциплін кримінально-правового циклу / Ю. В. Шинкарьов, М. Г. Корабель, Т. А. Павленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 72 с.